Заседание № 11 на 20.09.2016 г.

A A A

Проект

ДНЕВЕН   РЕД

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките  за средства  от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор «Местно управление» за полугодието на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

2. Докладна записка относно сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект, финансиран от Европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно сключване на договор за краткосрочен банков кредит с цел предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства и изплащане на просрочени и текущи задължения при изпълнение на бюджета за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

8.  Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ І в кв. 260, УПИ ХІ, ХХІІ, ХХІІІ и УПИ ХХІV в кв. 256 и УПИ І в кв. 259 в ПЗ „Запад” град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно проект на  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 (за «друг вид озеленени площи» - общинска собственост) и ПИ 72624.610.141 (част от околовръстен път – държавна собственост) за изграждане на разпределителен газопровод по ул. «Войвода Димитър Калъчлията» до околовръстен път ІІ – 97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между клон 1 и етап 28.2, в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно проект на  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.383.39 (местен път – общинска собственост) за изграждане на разпределителен газопровод (участък и отклонение) към ПИ 72624.1 (стопански двор – собственост на «СТИВ-98» ООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти и частично изменение на действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич за промяна предназначението им за Гробищен парк.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (за път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД», собственост на «Агрив-И» ЕООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (за път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: кабелна линия НН за електрозахранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД», собственост на «Агрив-И» ЕООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.557 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.555 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.475 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена територия, обслужвана от «В и К» ООД, град Добрич, което ще се проведе на 21 септември 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно вземане на решение на Общински съвет град Добрич за гарантиране устойчивост на образователната институция в проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич”  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно обявяване на имот – публична общинска собственост – за частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за предоставяне на помещение за нуждите на политическа партия.                         

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.900.112, находящ се в местността „Алмалий”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Докладна записка относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Докладна записка относно издаване Запис на Заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата” – Договор № BG 051PO001-2.004-0028-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 «Услуги за ранно детско развитие»  на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014  - 2020.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

26. Докладна записка относно формиране на паралелка в Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

27. Докладна записка относно формиране на паралелки в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов” град Добрич с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

28. Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

29. Докладна записка относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич” за 2016 година.

ДОКЛАДВА:Иво Пенчев, Председател на Общински съвет Председател на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич

 

30. ДРУГИ:

Файлове:

Последна промяна: 16:02:11, 9 Декември 2016
Свали в pdf