Заседание № 10 на 26.07.2016 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през второто тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.06.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно даване на съгласие за членство на Община град Добрич в Сдружение с нестопанска цел «Футболен клуб Добруджа 1919».

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно промяна предназначението на общински жилищен имот, апартамент в ЖК „Христо Ботев”, в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно отмяна на Решение № 9-6 от 28.06.2016 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.207.32 (общинска собственост) и ПИ 72624.618.196 (общинска собственост)  във връзка с изграждане на външен водопровод и канализация на ПИ 72624.207.37 (урбанизирана територия „за ПСД – обработка (без рязане) и продажба на дървен материал”), в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно одобряване на проект за  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 (общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (държавна собственост) и УПИ II - за "Друг вид озеленени площи" в кв.9 на ЖК "Дружба 1, 2 и 4" (идентичен с ПИ 72624.620.87–общинска собственост) във връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя)  в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.96 в местност «Гаази баба», землище на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена територия, обслужвана от «В и К» ООД, град Добрич, което ще се проведе на 16 август 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет град Добрич в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2016 година до 30 юни 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно приемане на решение на Общински съвет град Добрич за гарантиране устойчивост по проект «Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич».

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 година.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се във фоайето на сградата на Дневен център за деца с увреждания по ул. “Суха река“ № 37 град Добрич, предоставена за ползване на Дирекция „Хуманитарни дейности – социални услуги” ДЦДУ град Добрич, за поставяне на автомат за топли напитки.

                            ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се във фоайето на I-вия етаж в Дом за стари хора  в град Добрич, за поставяне на автомат за сладолед.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в ЖК „Балик” по ул. Маргарита, източно от ПИ 72624.619.575 по КК на град Добрич – за поставяне на павилион за услуги.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Магазин № 8, находящ се в търговски обект – Хали на Централен кооперативен пазар  в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.3850 по КККР на град Добрич, находящ се по бул. Добруджа № 39.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в град Добрич, ул. Калиакра 54, за нуждите на „Български пощи” ЕАД.

ДОКЛАДВА: Герман Германов, Общински съветник

Председател на ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”

26. Предложение за преобразуване чрез сливане на общински училища СОУ „Дора Габе” – град Добрич и СОУ „Любен Каравелов” град Добрич – в СОУ „Любен Каравелов” град Добрич.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно формиране на паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Предложение за увеличение на сумата за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Даниела Димитрова, Председател на ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

 

29. Предложение за допълнение на решение № 3-30 от 15.12.2015 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Атанас Атанасов, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

 

Файлове:

Последна промяна: 10:57:10, 28 Юли 2016
Свали в pdf