Заседание № 9 на 28.06.2016 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2016 година за празничен и неприсъствен  на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за изменение и допълнение на Решение № 8-18 от 25.05.2016 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане изменения на Приложение А и Б в Правилник за дейността на Общинско предприятие «Спортни имоти» и одобряване на общата численост и структура» на ОП «Спортни имоти» на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане изменение на Правилника за дейността на ОП „Обреден дом” в частта Приложение А и Приложение Б, определящи организационно – управленската структура и числеността на персонала.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.328 и ПИ 72624.603.340 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.433.27 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ в кв. 1104 и УПИ І, ІІ, ІІІ и УПИ VІІ „ОДО” в кв. 1121 на ЖК „Север 1” град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.372 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.524 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.191 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.281 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.447 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.677 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно прекратяване чрез ликвидация на „Комуналефект” ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно даване съгласие на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич за закупуване чрез лизинг на един брой нов микробус.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно актуализация на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно приемане на решение на Общински съвет град Добрич за гарантиране устойчивост на образователните институции, в проект «Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич», включен в Инвестиционната програма на Община град Добрич по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие», Приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие» по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 г. – 2020 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за продажба на жилищен имот, частна общинска собственост – апартамент по ул. Славянска № 15, вх. А, ет. 1, ап. 1 по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – Помещение в бивш Център за ученическо, техническо и научно творчество по бул. „Добруджа” № 1.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост в ЖК „Балик – Йовково” – Север (до мини-бензиностанция „Петрол”) – ПИ с идентификатор 72624.618.138 по КК на град Добрич – за охраняем паркинг.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.1131, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Стоил войвода № 5.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Предложение за предоставяне на помещение за клубната база на територията на град Добрич на политическа партия.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І – за „Озеленяване и трафопост”, УПИ ІІ – 3207, 3208, 3209 и УПИ ІІІ – 3205, 3206 в кв. 557 на ЖК „Русия – 1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І – 78, 77 и УПИ ІІ – 78 в кв. 947 на ЖК „Рилци”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Приемане на критерии за подбор и избор на обществен посредник в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

29. ДРУГИ:

29.1. Докладна записка относно приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

Файлове:

Последна промяна: 15:11:37, 17 Юни 2016
Свали в pdf