Заседание № 8 на 25.05.2016 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 година; Информация за показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД, град Добрич за 2015 година; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управление на общинската собственост за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.207.32 (за друг вид земеделска земя – общинска собственост) и ПИ 72624.618.196 (второстепенна улица – общинска собственост), във връзка с изграждане на външен водопровод и канализация на ПИ 72624.207.37 (урбанизирана територия „за ПСД – обработка (без рязане) и продажба на дървен материал” – собственост на Светослав Иванов Бонев), в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.509.91 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно даване съгласие за членство и участие в учредяването на Организацията за управление на Варненски Черноморски туристически район.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно актулизиране състава на Общинска комисия  за обществен ред и сигурност (ОбКОРС).

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2016 година до 31 март 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4306 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Хан Аспарух № 11.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4309 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Хан Аспарух № 13.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.280.129 по КККР на град Добрич, находящ се в местност лозя „Минково”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, в Хали на Централен кооперативен пазар град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост – помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на 17.06.2016 година на «Добрички панаир» АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед за второ авансово плащане по проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 "Слънчице" и Комплекс за социални услуги в град Добрич“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на енергетиката.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно промяна на наименованията на общински училища в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно промяна на наименования на общински целодневни детски градини в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно избор на председател на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти” и зам.-председатели на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти” и ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет град Добрич

20. ДРУГИ:

20.1. Докладна записка относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания;

20.2. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 14:39:37, 13 Май 2016
Свали в pdf