Заседание № 7 на 26.04.2016 г.

A A A
<p style="text-align: right;"><span class="heading2">Проект!</span></p> <p style="text-align: center;"><span class="heading1">ДНЕВЕН РЕД</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/1DZ_Budjet_informacia.doc">1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2016 година.</a></p> <p style="margin-left: 144pt; text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/2DZ_Naredba_obstestven_red.doc">2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/3DZ_Naredba_taksi.doc">3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/4DZ_Pravilnik_ob_pazari.doc">4. Приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/5DZ_Strategija_Plan_soc_uslugi.doc">5. Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община град Добрич за периода 2016 &ndash; 2020 г. и План за развитието на социалните услуги на Община град Добрич за 2016 &ndash; 2017 г.</a></p> <p style="margin-left: 144pt; text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/6DZ_PUP_PZ_904.397_Gaazi_baba.PDF">6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план &ndash; План за застрояване (ПУП &ndash; ПЗ) за ПИ 72624.904.397 в местността &laquo;Гаази баба&raquo; в землището на град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/7DZ_PUP_PZ_905.420_Gaazi_baba.PDF">7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план &ndash; План за застрояване&nbsp; (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.420 в местността &laquo;Гаази баба&raquo; в землището на град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/8DZ_res_4-26_Izl_komplex.PDF">8. Докладна записка относно изпълнение на решение&nbsp;№ 4-26 от 28.01.2016 г. на Общински съвет град&nbsp;Добрич.</a></p> <p style="margin-left: 108pt; text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/9DZ_DKC_2_RZOK.PDF">9. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване&nbsp; - помещения от &bdquo;Диагностично &ndash; консултативен център ІІ &ndash; Добрич&rdquo; ЕООД&nbsp; - за нуждите на Районна здравноосигурителна каса град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/10DZ_statut_festivali.doc">10. Приемане на Статут на Международенн младежки фестивал &bdquo;Фолклор без граници&rdquo;.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/11DZ_Chitaliste_.pdf">11. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище &bdquo;Йордан Йовков &ndash; 1870 г.&rdquo; - град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/12DZ_Chitaliste_.pdf">12. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище &bdquo;Пробуда &ndash; 1939 г.&rdquo; - град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/13DZ_Chitaliste_.pdf">13. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище &laquo;Романо дром &ndash; 2002 г.&raquo; - град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов</strong>,&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/14DZ_Chitaliste_.pdf">14. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище &laquo;Мевляна &ndash; 2012 г.&raquo; - град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/15DZ_Prodajba_ZOS.PDF">15. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).</a></p> <p style="margin-left: 108pt; text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/16DZ_FTS_Dobrudja.PDF">16. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост по ул. &bdquo;д-р Константин Стоилов&rdquo; № 2 град Добрич &ndash; на Представителна фолклорна танцова студия &bdquo;Добруджа&rdquo;, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/17DZ_kabineti_230_232_308.PDF">17. Предложение за отдаване под наем на части от имот &ndash; публична общинска собственост &ndash; помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/18DZ_Otchet_DKC_II_2015.doc">18. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Диагностично-консултативен център-II-Добрич&rdquo; &nbsp;ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/19DZ_Otchet_CPZ_2015.doc">19. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Център за психично здраве д-р П. Станчев &ndash; Добрич&rdquo;, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/20DZ_Otchet_Komunal_2015.doc">20. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Комуналефект&rdquo; ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/21DZ_Otchet_Jilfond_2015.doc">21. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Жилфонд - инвест&rdquo; ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/22DZ_Otchet_Stolove_2015.doc">22. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Столове&rdquo; ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/23DZ_Otchet_Trol_Tr_2015.doc">23. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Тролейбусен транспорт&rdquo; ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/24DZ_Otchet_Avt_Tr_2015.doc">24. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Автобусен транспорт&rdquo; ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/25DZ_Otchet_Gradski_Tr_2015.doc">25. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;Градски транспорт Добрич&rdquo; ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/26DZ_Otchet_PFK_likvid_2015.doc">26. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на &bdquo;ПФК&bdquo;Добруджа&rdquo; ЕАД в ликвидация, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/27DZ_dal_uchastie.doc">27. Приемане на информация за Годишния счетоводен отчет за 2015 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич за сведение.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/28DZ_zapis_zapoved.doc">28. Докладна записка относно издаване на запис на заповед по проект &laquo;Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната программа за изпълнение на ИПГВР на град Добрич BG16RFOP001-8.001-0004, Оперативна програма &bdquo;Региони в растеж&ldquo; 2014-2020.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/29DZ_RIM.doc">29. Докладна записка относно даване съгласие на Регионален исторически музей &ndash; Добрич &ndash; да подаде искане до Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща &ndash; музей &laquo;Адриана Будевска&raquo;.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/30DZ_Zakrila_na_deteto.doc">30. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016/31DZ_OSPN.doc">31. Приемане на Общинска стратегия за превенция на наркомании 2015 &ndash; 2020 г.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева</strong>,&nbsp;Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: right;">Председател на Общински съвет&nbsp;по наркотични вещества</p> <p>32. ДРУГИ:</p> <ul> <li>32.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).</li> </ul>

Файлове:

Последна промяна: 16:05:55, 15 Април 2016
Свали в pdf