Заседание № 6 на 29.03.2016 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 година и Актуализацията на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014  – 2017 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2015 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Общинската програма за опазване на околната среда на Община град Добрич  2016  - 2020 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи), общинска собственост, по реда на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община град Добрич и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас «В».

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич с проект по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014 – 2020 г. (ОП «НОИР»).

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.632.3 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.766 в местността «Пратера», землище на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от общински нежилищен имот – едноетажна масивна сграда по бул. Трети март № 38, на Дружество „Военноинвалид” град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост по ул. Отец Паисий № 62, град Добрич – на Дружество за декоративни животни и птици „Златна Добруджа”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4401 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Васил Левски № 44.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.7670 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Дунав № 22.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.171 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Тимок № 2.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в Градски парк „Св. Георги” в град Добрич, за разполагане на детски механизирани атракции.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Приемане на годишен доклад на Комисията за контрол по изпълнение на сключените концесионни договори в Община град Добрич, в изпълнение на чл. 110 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

ДОКЛАДВА: Герман Германов,Общински съветник - Председател на Комисията

16. Приемане на Ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно даване съгласие на   „ЦПЗ д-р Петър Станчев” ЕООД, град Добрич, за теглене на банков кредит – овърдрафт на стойност 60 000 (шестдесет хиляди) лева.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за разпореждане с актив на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич, придружен с експертна оценка.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на «Център за бизнес и култура» АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно промяна статута на  Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ град Добрич – от държавно - в общинско училище.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно промяна статута на Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич – от държавно – в общинско училище.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център за 2015 година и План за действие – 2016 година за изпълнение на Общинската стратегия на ОбСНВ град Добрич.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. ДРУГИ.

Файлове:

Последна промяна: 16:39:45, 18 Март 2016
Свали в pdf