Заседание № 5 на 23.02.2016 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандата.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на годишен доклад за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.27 за разширяване на Гробищен парк – град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно предоставяне на временна финансова помощ на народно читалище «Йордан Йовков – 1870 година», град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2016 г. – 2017 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община град Добрич за периода 2011 г. – 2015 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане План за противодействие на тероризма в  Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на План за младежта за 2016 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-1.006 – Изпълнение на ранни В и К проекти и осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектно предложение Интегриран проект за подобряване на водния сектор град Добрич – фаза І.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община град Добрич на заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от «В и К» ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.559 в местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно разрешаване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.558 в местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.440.47 в местност „Пратера” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – (ПУП – ПЗ) на ПИ 72624.274.57 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 – общинска собственост, във връзка с ел. захранване на ПИ 72624.447.28 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Приемане на решение за обявяване на имоти, земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери, за публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост, находящ се по ул. Васил Левски № 7, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25 – на Сдружение с обществено-полезна дейност „Бизнес център Добрич”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VІІ – за «Озеленяване» в кв. 802 на ЦГЧ, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно даване съгласие на „Автобусен транспорт” ЕООД за сключване на договори за банкови гаранции.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България, с проектно предложение за електронно управление, координиране и мониторинг на образователната система.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България, с проект за изграждане на единен дигитализационен център и архив на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно приемане на решение за създаване на Обществен съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги и изпълнение на дейностите, предвидени в Стратегията за развитието на социалните услуги в Община град Добрич за 2016 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2015 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. ДРУГИ:

25.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 14:47:01, 18 Февруари 2016
Свали в pdf