Заседание № 4 на 28.01.2016 г.

A A A
<h2 style="text-align: right;">Проект!</h2> <h2 style="text-align: center;"><span class="heading1"><span class="bold">ДНЕВЕН&nbsp;&nbsp; РЕД</span></span></h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/1DZ_Otchet_ObS_I__2015.doc">1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2015 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Иво Пенчев,</strong>&nbsp;Председател на Общински съвет</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/2DZ_Otchet_Kmet_I__2015.doc">2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2015 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,</strong>&nbsp;Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/3DZ_Informacia_budjet__V-to_trim_2015.doc">3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2015 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2015 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/4DZ_struktura.doc">4. Докладна записка относно одобряване на общата численост&nbsp; и структурата на общинската администрация.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/5DZ_Programa_kap_razchodi_2016.doc">5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов,&nbsp;</strong>Зам.-кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/6DZ_Budjet_2016.doc">6. Приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за&nbsp; местните дейности за периода 2016 &ndash; 2018 година на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/7DZ_Naredba_taksi.doc">7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/8DZ_Naredba_danaci.doc">8. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/9DZ_Programa_OS_2016.doc">9. Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите &ndash; общинска собственост, за 2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/10DZ_ZVO_Plan.doc">10. Докладна записка относно съгласуване на Стратегически план за периода 2016 г. - 2018 г. и Годишен план за дейността на Звено &laquo;Вътрешен одит&raquo; при Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/11DZ_Gragd_inisiativi_Otchet_2015.doc">11. Приемане на Отчет за 2015 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/12DZ_PUP_PZ_440.35_Pratera.PDF">12. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план &ndash; План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.35 в местност &bdquo;Пратера&rdquo; в землището на град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/13DZ_PUP_PP_447.60.PDF">13. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план &ndash; Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 (за селскостопански, горски и ведомствен път &ndash; общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (път от републиканската пътна мрежа &ndash; държавна собственост) и УПИ ІІ &ndash; за &bdquo;Друг вид озеленени площи&rdquo; в кв. 9 на ЖК &bdquo;Дружба 1, 2, 4&rdquo;, във връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя), в землището на град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/14DZ_Integr_sistema_ISO_2016.doc">14. Докладна записка относно ангажираност и подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/15DZ_otchet_mladej.doc">15. Приемане на Отчет за младежта за 2015 година на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/16DZ_kapital_Gilfond.PDF">16. Предложение за намаляване капитала на &bdquo;Жилфонд &ndash; инвест&rdquo; ЕООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/17DZ_naem_25_septemvri.PDF">17. Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се по бул. &bdquo;25-ти септември&rdquo;.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/18DZ_naem_bankomat.PDF">18. Предложение за отдаване под наем на част от имот &ndash; публична общинска собственост, находяща се във фоайето на І-ви етаж (южен вход) в сграда с идентификатор 72624.623.617.1 (Корпус 3) на ул. Независимост № 7 в град Добрич за поставяне на банкомат.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/19DZ_naem_DSP.PDF">19. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се във фоайето на административна сграда по бул. Добруджа № 8 а, град Добрич, предоставена за ползване на Дирекция &bdquo;Социално подпомагане&rdquo; &ndash; Добрич, за монтаж на автомат за топли напитки.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/20DZ_naem_pavilion.PDF">20. Предложение за отдаване под наем на части от имоти &ndash; частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони за бързо хранене, находящи се по ул. Христо Ботев.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/21DZ_naem_OUBacho_Kiro.PDF">21. Докладна записка относно отдаване под наем на имот &ndash; публична общинска собственост &ndash; физкултурен салон в ОУ &bdquo;Бачо Киро&rdquo; &ndash; Спортни дейности.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/22DZ_klub_Dekorativni_givotni.PDF">22. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот, частна общинска собственост, по ул. Отец Паисий № 62, град Добрич, на Дружество за декоративни животни и птици &bdquo;Златна Добруджа&rdquo;.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Елка Димова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/23DZ_Programa_blagoustroyavane.doc">23. Приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти &ndash; общинска собственост, с участие на местното население, 2016 &ndash; 2019 г.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/24DZ_PUP_PRZ_kv_1104_1121_Sever.PDF">24. Предложение за разрешаване изменение на Подробен устройствен план &ndash; План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ И VІІІ в кв. 1104 и УПИ І, ІІ И ІІІ в кв. 1121 на ЖК &bdquo;Север 1&rdquo;, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/25DZ_PUP_PRZ_Drujba_1_2_4.PDF">25. Предложение за разрешаване изменение на Подробен устройствен план &ndash; План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІ &ndash; за &bdquo;ЖС, Обществено хранене и търговия&rdquo; в кв. 2 на ЖК &bdquo;Дружба 1, 2 и 4&rdquo;, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/26DZ_AZPB.doc">26. Становище на Работната група във връзка с постъпило инвестиционно предложение от Асоциация на земеделските производители в Република България.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/27DZ_Konkurs_Uprav_DKC1__2016.doc">27. Приемане на решение относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на &bdquo;Диагностично &ndash; консултативен център &ndash; І &ndash; Добрич&rdquo; ООД, град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/28DZ_predst_targovski_drugestva.doc">28. Предложение за промяна представителите на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/29DZ_ABCHO.doc">29. Докладна записка относно определяне представители на Община град Добрич в Общото събрание на Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО).</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/30DZ_komisia_NGO.doc">30. Докладна записка относно определяне на представители от Общински съвет град Добрич в Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на проектите, кандидатстващи по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и актуализация на реда и условията на Програмата.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/31DZ_Otchet_MKBPPMN_2015.doc">31. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2015 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_4_28012016/32DZ_Ombudsman.doc">32. Докладна записка относно създаване на Временна комисия за определяне критериите за подбор и избор на обществен посредник на територията на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Милко Пенчев,&nbsp;</strong>Общински съветник</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p>33. ДРУГИ.</p>

Файлове:

Последна промяна: 16:48:14, 19 Януари 2016
Свали в pdf