Заседание № 3 на 15.12.2015 г.

A A A
<h2 style="text-align: right;"><span class="heading2">Проект!</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span class="heading1">ДНЕВЕН&nbsp;&nbsp; РЕД</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/1DZ_Inform_budjet.doc">1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2015 година и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.09.2015 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/2DZ_Plan_smetka_2016.doc">2. Приемане на План &ndash; сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/3DZ_Strategia_OS_2015-2019.doc">3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015 &ndash; 2019 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/4DZ_Programa_otpadaci.doc">4. Приемане Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич 2015 &ndash; 2020 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/5DZ_OGPO.doc">5. Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/6DZ_udaljavane_srok.doc">6. Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ &laquo;Управление на отпадъците &ndash; регион Добрич&raquo; с още 1 година &ndash; до 31.12.2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/7DZ_Rehabilitacia_pat.doc">7. Докладна записка относно рехабилитация на Път ІІ-29 &laquo;Варна &ndash; Добрич &ndash; Кардам&raquo;, участък от км. 38+100.31 до км. 52+168.84, Област Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/8DZ_proekt_nezavisim_jivot.doc">8. Докладна записка относно подкрепа на функционално Звено за предоставяне на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, създаден по Схема BG051PO001-5.1.04 &bdquo;Помощ в дома&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Развитие на човешките ресурси&ldquo;.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/9DZ_PUP_PP_66.143.PDF">9. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план &ndash; Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.66.143 &ndash; общинска собственост, във връзка със захранване с водопровод на ПИ 72624.66.53 в землището на град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/10DZ_PUP_PZ_274.105.PDF">10. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план &ndash; План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.274.105 в землището на град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/11DZ_PUP_PP_611.27.PDF">11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план &ndash; Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 и ПИ 72624.610.141 за проектиране на разпределителен газопровод по ул. &bdquo;Войвода Димитър Калъчлията&rdquo; до околовръстен път ІІ-97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между Клон 1 и етап 28.2.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/12DZ_PUP_PP_633.23.PDF">12. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план &ndash; Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 и ПИ 72624.383.39 за проектиране на разпределителен газопровод (Участък и отклонение) към ПИ 72624.292.1.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/13DZ_CHitalista_2016.doc">13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/14DZ_Komisia_gil_vlogove.doc">14. Докладна записка относно определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/15DZ_Komisia_imenuvane_2015.doc">15. Докладна записка относно създаване на Комисия по предложенията за именуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/16DZ_OSSEIV.doc">16. Докладна записка относно определяне състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Йордан Йорданов,&nbsp;</strong>Кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/17DZ_Aktual_Kapitalova_programa_12.doc">17. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич&nbsp; за 2015 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/18DZ_finalno_plastane_Sv_Georgi.doc">18. Приемане на решение във връзка с подаване на искане за окончателно плащане по Проект &bdquo;Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк &bdquo;Свети Георги&rdquo; BG161PO001/1.4-09/2012/007, Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&ldquo; 2007-2013.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/19DZ_Biznes_center.doc">19. Докладна записка относно определяне на представител на Община град Добрич в Общото събрание на СНЦ в обществено-полезна дейност &bdquo;Бизнес център Добрич&rdquo; град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/20DZ_Proektno_predlogenie.doc">20. Докладна записка относно даване на съгласие за подготовка и подаване на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ &bdquo;Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове по &bdquo;Оперативна програма &bdquo;Добро управление&rdquo;, Приоритетна ос № 4 &bdquo;Техническа помощ за управлението на ЕСИФ&rdquo; (ПО4).</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/21DZ_rab_grupa_invest_predlogenie.doc">21. Докладна записка относно сформиране на работна група за разглеждане на инвестиционно предложение от Асоциация на земеделските производители в България и изготвяне на становище.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Росица Йорданова,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/22DZ_ObSNV.doc">22. Докладна записка относно определяне представителите на Общински съвет град Добрич в Общински съвет по наркотични вещества.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева,&nbsp;</strong>Зам.- кмет на Община град Добрич</p> <p style="margin-left:126.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">23. Избор на зам.-председател/и на Общински съвет град Добрич, председател на ПК &laquo;Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти&raquo; и зам.-председатели на ПК &laquo;Търговия, услуги и туризъм&raquo;, ПК &laquo;Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол&raquo;, ПК &laquo;Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти&raquo; и ПК &laquo;Предотвратяване и установяване конфликт на интереси&raquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/24DZ_NSORB.doc">24. Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет град Добрич в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Иво Пенчев,&nbsp;</strong>Председател на Общински съвет</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/25DZ_Obl_savet_razvitie.doc">25. Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за развитие на Област Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Иво Пенчев,&nbsp;</strong>Председател на Общински съвет</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/26DZ_Komisia_Pocheten_grajdanin.doc">26. Докладна записка относно определяне състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Иво Пенчев,&nbsp;</strong>Председател на Общински съвет</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/27DZ_zaplata_kmet.doc">27. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Иво Пенчев,&nbsp;</strong>Председател на Общински съвет</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/28DZ_zaplata_predsedatel.doc">28. Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА: Атанас Атанасов,&nbsp;</strong>Председател на ПК &bdquo;Бюджет, финанси и данъчна политика&rdquo;</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_3_15122015/29DZ_Grafik_2016_godina.doc">29. Докладна записка относно приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2016 година.</a></p> <p style="text-align: right;"><strong>ДОКЛАДВА</strong>: <strong>Иво Пенчев,&nbsp;</strong>Председател на Общински съвет</p> <p style="margin-left:108.0pt;">&nbsp;</p> <p>30. ДРУГИ:</p> <p>30.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).</p>

Файлове:

Последна промяна: 14:22:21, 7 Декември 2015
Свали в pdf