Заседание №40 на 29.11.2022 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Предложение за прекратяване на договор № 52 от 25.01.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост: „Обект за обществено хранене №2” в Градски парк „Св. Георги”, град Добрич.

                                         Вносител: Йордан Йорданов

                                         Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално обредната дейност на територията на Община гр. Добрич.

                                         Вносител: Йордан Йорданов

                                         Кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове от уличната електропреносна инфраструктура на „Футболен клуб – Рилци“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на мандат и определяне на представител на Община град Добрич на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе на дата 30-ти ноември 2022 г., а при липса на кворум определена резервна дата 05 декември 2022 г.       

Вносител: Йордан Йорданов

          Кмет на Община Добрич

 1. Прекратяване на съсобственост чрез делба на ПИ 72624.615.5820 (стар идентификатор) по КККР на град Добрич, от който са произлезли ПИ 72624.615.5821 и ПИ 72624.615.5822 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич.

                   Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.640, находящ се на ул. „Руен“ №3-5.

          Вносител: Елка Димова

          Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.633.41, находящ се на бул. „Трети март“ №102.

          Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.633.43, находящ се на бул. „Трети март“ №102.

          Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.633.44, находящ се на бул. „Трети март“ №102.

                    Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2292 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Ген. Цимерман“ №28 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

         Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3386 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Осми март“ №35 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

          Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложения за продажба на земеделски земи – лозя, находящи се в землището на град Добрич.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост. (ПИ 72624.623.4557 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Иван Вазов“).

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост. Продажба на урегулирани поземлени имоти в гр. Добрич – „Боряна“, „Железничарска“, и жк „Дружба“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост. Продажба на урегулирани поземлени имоти в гр. Добрич – жк „Запад“, кв. Рилци.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за изменение на Решение №37-22/20.09.2022 г. на Общински съвет град Добрич, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.621.395, находящ се в жк „Добротица“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за поставяне на паркови елементи, с цел укрепване на канал против разливи, находящ се в Градски парк „Свети Георги“ , в участъка до ресторант „Лебед“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора, град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес /УОИИ/ – интегрирани здравно-социални услуги по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Вносител: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „Диагностично-консултативен център I – Добрич“ ЕООД, ЕИК: 124140855 за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „Диагностично-консултативен център II – Добрич“ ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321 за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД в ликвидация, ЕИК: 000840182 за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.905.600 и 72624.905.611, за обект: „Трасе за водопровод до ПИ 72624.905.374, по плана на местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.176.101 в землището на град Добрич за обект: „Осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72624.176.104 в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за обект: „Външно кабелно захранване на ПИ 72624.906.622, по плана на местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.176.103 в землището град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.176.104 в землището град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработването на проект изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I – „за търговия и услуги“, кв. 931, на жк „Рилци“, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

                                        Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I – „за озеленяване“ и УПИ XXII – „за ЖС“, кв. 2, на жк „Строител“, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

                                        Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Други.

 

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

 

Дата на публикуване 18.11.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 10:01:16, 18 Ноември 2022
Свали в pdf