Заседание №39 на 25.10.2022 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през трето тримесечие на 2022 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети към 30.09.2022 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Актуализация на бюджета за 2022 година.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Промяна в ползваната площ по договор №ИБ4-18-21/29.08.2018г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 юли 2022 година до 30 септември 2022 година.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Грижа в дома в Община град Добрич“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.176.103 по КККР на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.176.104 по КККР на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“, в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.614.3224, отреден за УПИ V, кв. 560, ЖК „Русия 1“, град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.311, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI – „ДСО ПЕТРОЛ“, кв.1 на ПЗ „Север“, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесен чипс.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен материал           /дърва за огрев/.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Участие на Община Добрич в учредяването на СНЦ „Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Вземане на решение за учредяване на общинско търговско дружество „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Отмяна на Решение №34-19 на Общински съвет град Добрич от 29.07.2014 г. и приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите за междуселищни пътнически превози, възложени от Община град Добрич по ПМС №283 от 19.09.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие на „Жилфонд-инвест” ЕООД, ЕИК: 834052321 за закупуване на дълготраен материален актив.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот- частна общинска собственост УПИ VI, кв.37 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик-Йовково” – Юг на град Добрич за изграждане на гараж за инвалидна количка.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване право на надстрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Преустройство на подпокривно пространство за жилищни нужди с надзид до 1.50 м. в УПИ VI- 216, кв.15 по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Запад” на град Добрич, (сграда с идентификатор 72624.604.216.1), ул. „Хан Тервел“№143“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.620.63, находящ се в жк „Дружба“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за изменение на Решение №37-22/20.09.2022 г. на Общински съвет град Добрич, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.621.395, находящ се в жк „Добротица“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” № 5.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска организация по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и реализиране на дейности по цитираната програма.

Вносител :д-р Емилия Баев

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за развитие на Комплекс „Стария Добрич“.

Вносител: Десислава Трифонова

Общински съветник Общински съвет Добрич

 1. Други.

 

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

 

Дата на публикуване 14.10.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 16:29:39, 14 Октомври 2022
Свали в pdf