Заседание №37 на 20.09.2022 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение за избор на „Почетен гражданин на град Добрич” и „Почетен знак на Община град Добрич“.

Вносител: Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет Добрич

 1. Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“, както и за динамиката и текущото състояние на техния дълг за полугодието на 2022 година.

                                                                                 Вносител: Йордан Йорданов

                                         Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022г.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

             Вносител: Йордан Йорданов

          Кмет на Община Добрич

 1. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. (ПИ 72624.620.96 по КККР на град Добрич).

          Вносител: Йордан Йорданов

          Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот с идентификатор 72624.604.1039 (стар номер 72624.604.357) по КККР на град Добрич в размер на 10 (десет) декара на Сдружение „Оперативна група Еър Софт – Спортен клуб“.

          Вносител: Елка Димова

          Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на годишен отчет за 2021 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнение на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на договор №29 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Работилница за графика и рисувана керамика”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2022 – 2023 година.

          Вносител: Йордан Йорданов

     Кмет на Община Добрич

 1. Удължаване срока на договор за кредит №1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Издаване на Запис на заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане по Проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ по Договор № BGENERGY-2.002-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане по проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по договор №BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма  „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021 (ФМ на ЕИП), Открита покана 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион.

Вносител: Росица Йорданова

   Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК: 202966915 за закупуване на дълготраен материален актив.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.902.144 по КККР на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.904.440 в землището на гр. Добрич, за обект: „Улична канализация и Сградно канализационно отклонение за ПИ 72624.904.400, град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 72624.252.6, ПИ 72624.631.10, ПИ 72624.631.30 и ПИ 72624.631.32 в землището на гр. Добрич, за обект: „Сградно водопроводно отклонение за ПИ 72624.252.6, град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.193, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.463, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.171, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.409 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Твърдица“ №17, жк „Рилци“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.621.396, находящ се в жк „Добротица“.

          Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.619.8 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Генерал Георги Попов“ №6 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.606.263 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Загоре“ №29 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.625.398 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „д-р К. Стоилов“ №3 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.15 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.509 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-I-ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ-ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от минималния норматив.

Вносител: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Други.

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

 

Дата на публикуване 09.09.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 16:58:56, 9 Септември 2022
Свали в pdf