Заседание №36 на 28.07.2022 г.

A A A

                                                                                                                                                                                               Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция с цел реализация на инвестиционен проект  „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“.

                                                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                             Кмет на Община Добрич

 1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през първо и второ тримесечие на 2022 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети  към  30.06.2022 г.

                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                               Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022г.

                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                                                                                               Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Промяна предназначението и учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116 по КККР на град Добрич находящ се на адрес: град Добрич, ул. „Силистра“, бл. 53, вх. В, ет. 8, ап. 16 на Фондация „Св. Николай Чудотворец“.

                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                             Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот с идентификатор 72624.604.1039 (стар номер 72624.604.357) по КККР на град Добрич в размер на 10 (десет) декара на Сдружение „Оперативна група Еър Софт – Спортен клуб“.

                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                                                                                              Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. (ПИ 72624.620.96 по КККР на град Добрич).

                                                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                              Кмет на Община Добрич

 1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2022 г.

                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: Нивелин Радичков

                                                                                                                                Председател на Общински съвет Добрич

 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2022г.

                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 април 2022 година до 30 юни 2022 година.

                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                Кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

                                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                 Кмет на Община Добрич

 1. Откриване на производство по отчуждаване  на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.105, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.106 и Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.168, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

                                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                 Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.326, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Твърдица“ № 33.

                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                                                                                                 Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.448, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Войнишка“ № 9.

                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                                                                                                  Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Разширение на съществуваща пералня” в УПИ III, кв.7 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич”. Изменение по чл.154, ал.5 от ЗУТ“.

                                                                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                                                                                                    Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион, по ул. „Димитър Петков“.

                                                                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                                                                                                    Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

                                                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                                                                                                     Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                                                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                                                                                                     Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за изменение на концесионен договор № 16 от 28.01.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: Обект за обществено хранене, град Добрич.

                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                      Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Индустриален парк „Добрич“.

                                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                       Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на част от местност  ”Гази баба”, град Добрич – окончателен проект.

                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                         Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.497.54 в землището на град Добрич за обект: „Довеждащ водопровод от уличен водопровод за захранване на Зърнобаза – Силозно складово стопанство, склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в ПИ 72624.497.20 в землището на град Добрич“.

                                                                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                            Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.386.54 и ПИ 72624.386.56 по КККР на град Добрич.

                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                             Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.623.8069 по КККР на град Добрич (идентичен с УПИ IX-„за Гаражи“, кв. 17 на ЦГЧ).

                                                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                            Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: „Дъждовна и битова канализация за ПИ 72624.447.447, град Добрич“.

                                                                                                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                        Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания през ПИ 72624.905.600 и 72624.905.611 за обект: „Трасе за водопровод до ПИ 72624.905.374, местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич“.

                                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                       Кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен  устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II-„за озеленяване“, кв. 27 на ЖК „Запад“, град Добрич“.

                                                                                                                                   ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                                                                                                   Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Приемане на План за действие  на Община град Добрич за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

                                                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                     Кмет на Община Добрич

 1. Формиране на паралелки в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с по-малък брой ученици от минималния норматив.

                                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                                                                                                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне  на отчет за участието на представителя на oбщината в редовното Oбщо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                                                                                                            Кмет на Община Добрич

 1. Представяне  на отчет за участието на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

                                                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                                                                                                           Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне  на отчет за участието на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049.

                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                                                                                                              Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на “Столове” ЕООД град Добрич, ЕИК: 834025865 за  определяне на кандидата, спечелил конкурса.

                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                                                                                                            Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Утвърждаване на промени в общинската транспортна  схема.

                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                                                                                                            Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич за мандат 2023-2026 г.

                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Михаел Игнатов  Председател на Временната комисия за  провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към Съдебния район на Окръжен съд – Добрич                                           

    35. ДРУГИ.

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

Дата на публийуване: 15.07.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 19:12:04, 15 Юли 2022
Свали в pdf