Заседание № 35 на 28.06.2022 г.

A A A
Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.; Информация за показателите по чл.14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве  д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД и на „Градски транспорт Добрич” ЕООД  за 2021 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

                                                       ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Паркинги и пазари“ в раздел длъжностно наименование към звено „Контрол синя зона“, Приложение Б „Числен състав“.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на схема за обхват и местоположение на местата за платено паркиране (зони и райони), съгласно чл.14 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Обявяване на 25 септември 2022 г. (неделя) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Кандидатстване по Наредба №4 от 08.07.2019 г. на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост с проектно предложение „Основен ремонт и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждане при Спортен комплекс „Добротица“ в град Добрич“.

                                                        ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие на „Жилфонд-инвест“ ЕООД град Добрич за сключване на извънсъдебна спогодба за опрощаване остатъка от дълга на ФК „Добруджа 1919“.

                                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 и 2021 година на „Комуналефект“ ЕООД в ликвидация, ЕИК 000840182.

                                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ №16 на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Промяна предназначението на общински жилищен имот /апартамент/, находящ се на адрес: град Добрич, „Общежитие студентско“ бл. 1, ет. 7, ап. 709 в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за Общинската собственост.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект-павилион, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.224, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №47, жк „Рилци“.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.725 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Петър Берон“ №12, жк „Рилци“.

                                                            ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.613.706 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Агликина поляна“ №96 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Приют за бездомни лица и семейства“, Договор №BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Допълнително споразумение №01 към Договор №BG05M9ОP001-6.002-0096-С01, проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Удължаване срока на възлагане изпълнението на Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) – „Патронажна грижа“ по Направление 1 към проект  „Патронажна грижа + в Община град Добрич”, процедура ВG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

                                                     ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1.  Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година на Община град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД град Добрич, ЕИК: 124140855 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе на дата 30-ти юни 2022 г., а при липса на кворум определена резервна дата 07.07.2022 г.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                           Кмет на Община град Добрич

 1.  Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I „за КЖС“, кв. 547; УПИ I „за КЖС“, кв. 548 и улица от О.Т. Р244 до О.Т. Р248, ЖК „Русия 1“, град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.219, в землището на град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                           Кмет на Община град Добрич

 1.  Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII –„за трафопост и озеленяване“, кв. 582 на ЖК „Русия 2“, град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.509.158, в землището на град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.903.18, местност „Алмалии” в землището на град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.176.102 в землището на град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“.

                                                             ВНОСИТЕЛ: д-р Ивайло Петев

                                                              Председател на УС на Общински фонд „Здраве“

 2. Кандидатстване с проект за проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич.

                                                              ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

  Зам.-кмет на Община град Добрич

 3. Сключване на допълнително споразумение към Договор за обществена услуга № ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД ЕИК:202966915.

                                                              ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

  Зам.-кмет на Община град Добрич

 4. Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на част от сграда с идентификатор 72624.606.1131.7, частна държавна собственост, находяща се на ул. „Калиакра“ №54, ведно с прилежащия ѝ терен, включваща самостоятелни обекти с проектни идентификатори: 72624.606.1131.7.8, 72624.606.1131.7.4, 72624.606.1131.7.5, 72624.606.1131.7.6, 72624.606.1131.7.7.

                                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

  Кмет на Община град Добрич

 5. Дарение  на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302 на двойностенен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат за отделението по Неонатология.

                                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

  Кмет на Община град Добрич

 6. Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанието на Общински съвет град Добрич през месец ЮЛИ 2022 година.

                                                              ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

  Председател на Общински съвет град Добрич

 7. Промяна на "Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участието на местното население, 2019 - 2023 г.".

                                                              ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

  Председател на Общински съвет град Добрич

 8. ДРУГИ

 

 

инж. Нивелин Радичков

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Дата на публикуване: 17.06.2022 г., последна актуализация: 27.06.2022 г.

Решения от заседание №35 на ОбС на 28.06.2022 г. дата на публикуване: 13.07.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 09:11:03, 4 Август 2022
Свали в pdf