Заседание № 34 на 31.05.2022 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Агликина поляна“ №19, представляващо имот с идентификатор 72624.619.214.9 по КККР на Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда 72624.623.249.1.5 на ул. „Васил Левски“ №7 на Народно читалище „Романо дром – 2002“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на ул. „Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в полза на обществото, образование, култура и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно ползване помещения от „Диагностично-консултативен център ІІ – Добрич” ЕООД за нуждите на Районна здравноосигурителна каса град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община град Добрич

 1. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на договор № 87 от 10.10.2008 г., за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - част от училищна сграда, представляваща съществуваща столова за хранене на СУ “Св. Климент Охридски”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община град Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда в УПИ III-544, 545 в кв. 640 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич“, ул. „Тополите“ №12A“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №47, жк „Рилци“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Господин Желязков“ №4-А, жк „Рилци“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложения за продажба на имоти – частна общинска собственост /лозя/ находящи се в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1.  Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.176.102 по КККР на град Добрич.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за ПИ 72624.619.411, за обекти: „Електрозахранване на търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“ и „Захранващ водопровод за търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване на дълготраен материален актив.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1.  Определяне на представител на Община град Добрич в комисията за изработване на Областна здравна карта.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1.  Определяне на представител на Община град Добрич в комисията за изработване на Областна аптечна карта.    

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1.  Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2021 година и Общинска програма за закрила на детето за 2022 година.

                                                     ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1.  Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.     

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1.  Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1.  Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1.  Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 1.  Създаване на Временна комисия във връзка с развитието на АЕМО „Стария Добрич“.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Общински съветници

                                                            Коалиция „БСП за България”

 1.  ДРУГИ

       

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Дата на публикуване: 20.05.2022 г.

Решения от заседание №34 на ОбС на 31.05.2022 г. дата на публикуване: 17.06.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 09:19:18, 4 Август 2022
Свали в pdf