Заседание № 33 на 26.04.2022 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на бюджета за 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от масивна двуетажна сграда, частна общинска собственост с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ №16 на Народно читалище „Мевляна – 2012“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 януари 2022 година до 31 март 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0009-C01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Промяна на т. 2 от Решение 25-7 от 29 октомври 2013 година, относно определяне на представител на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за УПИ II-28, кв. 711 на ЖК „Добротица“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.123.95 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на нова улица от „О.Т. 1“ по ул. „Калиакра“ до „О.Т. 3“ в ПИ 72624.610.69, град Добрич за обект: „Осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72624.176.104, землище на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.176.101, за обект: „Осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72624.176.104, землище на град Добрич.

                                                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за ПИ 72624.619.411, за обекти: „Електрозахранване на търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“ и „Захранващ водопровод за търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“.

                                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                      Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.164, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

                                                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.440.28, местност „Пратера” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV – „за Трафопост и озеленяване“, УПИ V и УПИ VII, кв. 735, ЖК „Добротица“, град Добрич.

                                                          ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на План-схема за разполагане на сезонна тераса към снек-бар „Мечока Бен“, градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ.         

                                                           ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на договор №33 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Антиквариат“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.335, находящ се на ул. „Армейска“ №38А.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.2658, находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ №23.           

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.2659, находящ се на ул. „Брегалница“ №16.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4363, находящ се на ул. „Цар Симеон“ №15А.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.626.4647, находящ се на бул. „Трети март“ №23.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.906.378, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.906.497 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда в УПИ III-544, 545 в кв. 640 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич, ул. „Тополите“ №12A“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот, частна общинска собственост УПИ XIII, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Дружба 1,2 и 4“ на град Добрич за изграждане на гараж.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 – кабинет 228.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – Щанд №1, Щанд №3, Щанд №4/6, Магазин №8 и Магазин №9 от сграда Хали, имоти находящи се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за отдаване под наем без търг на част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.2423.1, находяща се на адрес – ул. „Отец Паисий” №16, град Добрич на Сдружение „Добруджанци 27”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложения за продажба на имоти – частна общинска собственост /лозя/ находящи се в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.” – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром - 2002 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна - 2012 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици - 2016 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич - 2017 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕИК: 124140855.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК: 000851111.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК: 834052321.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК: 202966915.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация ЕИК:000840182. Освобождаване и назначаване на ликвидатор на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич.

                                                          ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

  Председател на Общински съвет

 2. Определяне на правомощията на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, ЕИК: 124141302.

                                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

  Кмет на Община град Добрич

 3. ДРУГИ

 

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Дата на публикуване: 14.04.2022 г., Дата на последна актуализация: 19.04.2022 г.

Решения от заседание №33 на ОбС на 26.04.2022 г. дата на публикуване: 16.05.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 09:20:57, 4 Август 2022
Свали в pdf