Заседание № 32 на 29.03.2022 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Участие в Шестата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                      Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на договор №82 от 23.03.2007 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Сладкарница“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на ул. „Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в полза на обществото, образование, култура и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Промяна предназначението на част от жилищния фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и определянето им като жилища от фонд резервен по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, приета с Решение №24-4 от 19.09.2017г. на Общински съвет град Добрич, изм. и дом. с Решение №22-1/25.05.2021г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 – кабинети 233 и 234.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4358 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Цар Симеон“ №32.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.49 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.902.360 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. ”Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища - апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Поставяне на паметна плоча на фасадата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център I – Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I – Добрич” ЕООД, ЕИК: 124140855.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич пред фонд „Социална закрила” с проектно предложение „ Подобряване условията на живот на децата и младежите с увреждания  от Комплекс за социални услуги град Добрич“  и осигуряване на съфинансиране по проекта.

                                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Програма и план за действие на Община град Добрич за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).    

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.2.997 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.134.78 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.902.144 по КККР на град Добрич.        

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в землището на град Добрич за обект: „Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. Кабелна линия 20kV. БКТП 1 х 1000kVA; 20/0.4kV, в ПИ 72624.171.1, кв. Рилци, общ. град Добрич, обл. Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.608.1860, отреден за УПИ X-„за ОДО“, кв. 1124, ЖК „Север 1“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.2.754, местност „Лозя Богдан“ в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.903.19, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.343, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.224, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.114, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.458 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV, УПИ V и УПИ VII, кв. 735, ЖК „Добротица“, град Добрич

                                                  ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                   Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 г. на План за интегрирано развитие на Община град Добрич – 2021 – 2027 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Необходимост от съфинансиране (собствен финансов принос) по проект №279 Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно читалище "Йордан Йовков – 1870 година" в гр. Добрич, финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ).

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                   Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2021 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич за 2022 година.

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                   Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865.

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                   Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Определяне на Работна група за промяна на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                   Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: Павел Павлов

                                                  Общински съветник

 1. Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно разпоредбите на §60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ №16 на Сдружение „Ние - Добрич“.

  ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

  Зам.-кмет на Община град Добрич

 2. Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанията на Постоянните комисии през месец АПРИЛ 2022 година.

  ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

  Председател на Общински съвет град Добрич

 3. Актуализация на данни и вземане на решение за развитието на инвестиционен проект „Нов облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия“.

  ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

  Зам.-кмет на Община град Добрич

   

 4. ДРУГИ

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Дата на публикуване: 18.03.2022 г., Последна актуализация: 28.03.2022 г.

Решения от заседание №32 на ОбС на 29.03.2022 г. дата на публикуване: 15.04.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 09:21:37, 4 Август 2022
Свали в pdf