Заседание № 30 на 25.01.2022 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората година от мандат 2019 г. – 2023 г.

                                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                      Кмет на Община град Добрич

 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич второто шестмесечие на 2021 г.

                                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                       Кмет на Община град Добрич

 1. Обявяване на имот с идентификатор 72624.615.9059 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ ХХVІІ в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2“ на град Добрич – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на нова общинска транспортна  схема на град Добрич.

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през четвъртото тримесечие на 2021 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети към 31.12.2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода 01 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година.

                                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Отчет за изпълнение на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2021 година.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2022 г. – 2024 г. и Годишен план за 2022 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на общински съвет.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне под наем на пасища от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2022 – 2023година.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.223, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и въздушна мрежа НН от ШК-4 пред ПИ 72624.620.96, до ПИ 72624.447.41, град Добрич“.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището на град Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН; Електрозахранване на складова база в ПИ 72624.603.285¸ град Добрич“.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за приемане на Планово задание и разрешаване изработването на изменение (актуализация) на ПУП – ПРЗ на Бизнес зона „ДОБРИЧ“, за изграждане на Индустриален парк.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II –„за училище“, кв. 100 на ЖК „Север 3“, град Добрич.

                                               ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отчет за дейността  на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич за 2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД, ЕИК 124140855.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД, ЕИК 124140780.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, ЕИК 000851111.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Жилфонд – инвест“ ЕООД.

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Столове“ ЕООД.

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Жилфонд – инвест“ ЕООД, ЕИК: 834052321.

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Столове” ЕООД, ЕИК 834025865.                                         

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК 202966915.

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за извършване на допустими, възстановими разходи по Проект „ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ 2022 – 2023 г.“, АДБФП BG05SFOP001-4.007-0004-C01, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020.

                                           ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 – кабинет 235.

                                              ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1170, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Капитан Петко войвода“ №15 в кв. „Рилци“.       

                                              ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1169, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Капитан Петко войвода“ №15 в кв. „Рилци“.

                                              ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1048, находящ се на ул. „Сима войвода“ №1 Б.

                                              ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.604.348 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ №9 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

                                              ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                                              ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2021 г.

                                          ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

                                          Председател на Общински съвет

 1. Одобряване на План-схеми за поставяне на два преместваеми обекта – въртележки на открито на площ до 4,00 кв. м. всяка, в УПИ I, кв. 1 по регулационен и паркоустройствен план на градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ.

                                                 ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 2.  ДРУГИ.

   

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Дата на публикуване: 14.01.2022 г. 

Решения от заседание №30 на ОбС на 25.01.2022 г. дата на публикуване: 07.02.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 09:26:18, 4 Август 2022
Свали в pdf