Заседание № 29 на 21.12.2021 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                    Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Актуализация на бюджета за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ в Разделите „Структура на общинското предприятие“ и „Поименно разписание на длъжностите“ на предприятието (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Поименно разписание на длъжностите“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.011-0008-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002-0096-С01, процедура за директно предоставяне на БФП №BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ №BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.906.635 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в Поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 72624.440.761 в землището на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.608.2009, отреден за УПИ V-„за гаражи“, кв. 1191, ЖК „Север 1“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 72624.171.5, ПИ 72624.123.805 и ПИ 72624.174.58 в землището на град Добрич за обект: „Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. Кабелна линия 20 kV. БКТП 1 х 1000 kVA; 20/0.4kV, в ПИ 72624.171.1, кв. Рилци, общ. град Добрич, обл. Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.308.60, по кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.308.61, по кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич“ ЕООД град Добрич, ЕИК: 124140780 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

                                         ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                         Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД град Добрич, ЕИК: 000851111 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен материал за огрев.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2014 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Утвърждаване на нова общинска транспортна схема на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на имоти – частна общинска собственост (лозя), в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.335 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. ”Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

26. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Преустройство и пристройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ IX в кв. 97 по плана на жк „Север 3“ на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

27. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет

28. Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет

29. ДРУГИ

        

   

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Дата на публикуване: 13.12.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 15:44:32, 15 Декември 2021
Свали в pdf