Заседание № 28 на 30.11.2021 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, съгласно договор за осигуряване на заетост №МЗ-3-03-13-6674/02.11.2021 г., проект 2014BGО5М90РО01-1.2014.001-С0005 „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

                                            ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                      Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.190.43 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) за ПИ 72624.176.102, в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) за ПИ 72624.176.103, в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) за ПИ 72624.176.104, в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.603.78, по кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.603.98, по кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.440.25, местност „Пратера” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.440.27, местност „Пратера” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.564, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II –„за училище“, кв. 100 на ЖК „Север 3“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X - “за Бензиностанция“, кв. 1, ЖК „Балик-Йовково“ - Север, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР на град Добрич на Фондация „Свети Николай Чудотворец“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване условията на труд“ във Фонд „Условия на труд“ при Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140855 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД – ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ Росица Йорданова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2021г. – 30.09.2021г.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Жилфонд – инвест” ЕООД град Добрич ЕИК: 834052321 за  определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Освобождаване и назначаване на ликвидатор на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация ЕИК 000840182.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Добро управление 2014 – 2020 г. с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022 – 2023)“, Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – масивна едноетажна сграда (физкултурен салон) с идентификатор 72624.617.614.2 /бивше ОУ „Бачо Киро”/ на ул. „Липите” №7.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на помещение в сграда на ул. „Васил Левски“ №7 на „Български ветеринарен съюз“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.619.589 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Балик“ – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.35, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.620.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се в жк „Дружба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ №44.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                             Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.897 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Сирма войвода“ №27, жк „Рилци“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. ”Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                         Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Промяна на Решение № 22-36 от 25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич.

                                             ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

                                             Председател на Общински съвет

   36. Приемане на Общинска стратегия за превенция на наркомании (2021 - 2025 г. ) - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

   37. ДРУГИ

37.1 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Кръстинка Дикова Коева.

                                             ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

                                             Председател на Общински съвет

37.2 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Лиляна Иванова Божкова.

 

                                             ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

                                             Председател на Общински съвет

           

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Публикувано на 19.11.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 14:13:38, 24 Ноември 2021
Свали в pdf