Заседание № 27 на 26.10.2021 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г.

                                            ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Актуализация на бюджета за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през трето тримесечие на 2021 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети  към  30.09.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 юли 2021 година до 30 септември 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг от „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. Добрич с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и „ОТП Лизинг“ ЕООД в качеството му на съфинансираща институция и ипотечен кредит с „Общинска банка“ АД.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.123.95, в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с обхват УПИ II-28, кв. 711, ЖК „Добротица“, град Добрич.

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.532, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.533, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ Йордан Йорданов

                                             Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.419, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

  Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.559, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ Йордан Йорданов

                                             Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.608.1585 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ Йордан Йорданов

                                             Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на План-схема за поставяне на преместваеми обекти –фитнес на открито на площ до 87,00 кв. м. в УПИ I, кв. 1 по регулационен и паркоустройствен план на градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X - “за Бензиностанция“, кв. 1, ЖК „Балик-Йовково“ - Север, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Промяна на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г.”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на нови активи, изградени по проект: „Битова канализация в кв.“Рилци“, град Добрич – I-ви етап“, чрез осигурена безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ и от бюджета на Община град Добрич.

                                            ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община град Добрич

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ по открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за изменение на концесионен договор №78 от 09.02.2007 г., за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка, находяща се по ул. “Отец Паисий“, град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ Йордан Йорданов

                                         Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на ул. „Славянска“ №24 на Сдружение „Ротари клуб - Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР на град Добрич на Фондация „Свети Николай Чудотворец“.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.411, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.412, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.764, находящ се на ул. „Момчил войвода“ №1 A.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Учредяване право на надстрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Основен ремонт с преустройство на таванско помещение на жилищна сграда, съгласно чл. 50 от ЗУТ, находяща се в УПИ III-313, кв. 621 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич“, ул. „Божур“ №18.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на части от имоти- публична общинска собственост – Щанд № 2, Щанд № 3, Щанд № 4/6,  Щанд № 5, Магазин № 8 и Магазин № 9 от сграда Хали  и Терен № 3 за поставяне на       преместваем обект - павилион за тото-пункт с унифициран дизайн и одобрен модел по чл. 56 от ЗУТ, имоти находящи се на Централен кооперативен пазар.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отмяна на Решение №25-42 по Протокол №25 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 21.09.2021 г.

                                             ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

                                             Председател на Общински съвет

 1. Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредното Oбщо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302

                                            ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община град Добрич

 30.  Кандидатстване с проект за проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич

                         ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

31.  Участие в Процедура за подбор на проектни предложения по открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

                         ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

 

32. ДРУГИ

 

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

 

Публикувано на 15.10.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 08:35:51, 31 Октомври 2021
Свали в pdf