Заседание № 25 на 21.09.2021 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Предложение за избор на „Почетен гражданин на град Добрич”.

                                            ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

                                      Председател на Общински съвет

 1. Актуализация на бюджета за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“, както и за динамиката и текущото състояние на техния дълг за полугодието на 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на годишен отчет за 2020 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнение на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Прекратяване на договор №91 от 25.01.2010 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост СК „Русалка” с концесионер „Би Ей Тур” ООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2021 – 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

 1. Създаване на Комисия за изработване на Техническо задание за проектиране на нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства.

                                      ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, град Добрич, което ще се проведе на 30-ти Септември 2021 г. от 14:00 ч.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, град Добрич, което ще се проведе на 8-ми октомври 2021 г. от 14:00 ч.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището на град Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН; Електрозахранване на складова база в ПИ 72624.603.285.1, гр. Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и въздушна мрежа НН до ШК-4 до ПИ 72624.920.96, до ПИ 72624.447.41, град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 72624.497.54 и ПИ 72624.497.20 в землището на град Добрич за обект: „Довеждащ водопровод от уличен водопровод; Зърнобаза – Силозно складово стопанство, склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в ПИ 72624.497.20“ в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.295.11, по кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.146, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) за ПИ 72624.2.997, в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР на град Добрич.

                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.134.78, в землището на град Добрич.

  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.902.144, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI –„за озеленяване“, кв. 815, по плана на Централна градска част, град Добрич.

                                           ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Формиране на паралелки в ОУ „Йордан Йовков“ и в ОУ „Христо Смирненски” с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

                                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140855 за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

                                              ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

 

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

                     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

                     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Назначаване на временен управител на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК: 834052321.

                     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321  за сключване на извънсъдебна спогодба за опрощаване остатъка от дълга на ФК „Добруджа 1919“.

                     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Кандидатстване с проект за създаване на енергийно независима сграда на територията на общината, като част от интегриран мулти-национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г.

                     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1405, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Климент Охридски“ № 15.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.554, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Петър Берон“ № 37 в кв. “Рилци“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.904.374 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. ”Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в Дом за стари хора, за поставяне на автомат за сладолед.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ, за поставяне на автоматична пощенска станция.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” №5.                                         

                                      ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Кръчма“ в АЕМО   „Стария Добрич“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, ПИ 72624.612.245.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти по реда на закона за общинската собственост.   

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

   43. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72624.618.138 по КККР  на гр. Добрич за организиране на охраняем паркинг

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

 44. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Ремонт на жилищна сграда и пристройка към нея в УПИ I- 169, 170 в кв. 610 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич, ул. “Баба Парашкева“ №16"

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам-кмет на Община град Добрич

   45. Кандидатстване с проект за повишаване на информираността на младежи от уязвими групи от град Добрич за социалните им права, финансиран по ограничена покана за проектни предложения от Съвета на Европа.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

Зам-кмет на Община град Добрич

 46. Даване на съгласие на “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване на дълготраен материален актив.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

      

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Дата на публикуване: 13.09.2021 г.

Дата на последна актуализация: 17.09.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 16:29:22, 24 Септември 2021
Свали в pdf