Заседание № 24 на 27.07.2021 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Приемане на „План за интегрирано развитие на Община град Добрич“ (ПИРО) 2021 – 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договори за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и с Банка ДСК АД в качеството ѝ на съфинансираща институция по финансовия инструмент, с цел реализация на инвестиционен проект  „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.901.30, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.357, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I –„за търговия и услуги“, кв. 54, по ЗРП на ЖК „Балик – Йовково“ – юг, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II –„за училище“, кв. 100 на ЖК „Север 3“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет

 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.; Информация за показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД и на „Градски транспорт Добрич” ЕООД  за 2020 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през второ тримесечие на 2021 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети  към  30.06.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на концесионен договор №25 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Пазители на традицията“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, подкрепена от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Определяне правомощията на представителя на oбщината в редовното Oбщо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2021 година до 30 юни 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Откриване на производство по отчуждаване  на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.114, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.121 и Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.122, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Изграждане на тераса на I-ви етаж към северозападен апартамент в УПИ II в кв. 1238 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Север 2“ на град Добрич”.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – офиси №21, 24, 26, 31, 32, 37, 38 на бул. „25-ти септември“ №10, помещение за търговия на бул. „25-ти септември“ №13 и помещение на приземен етаж в СЗ „Добротица“ на бул. „25-ти септември“ №1.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от ПИ 72624.621.201 в градски парк „Свети Георги“ в град Добрич за поставяне на увеселителни обекти – детски механизирани атракции.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се на бул. „Трети март” в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на части от общински имот-частна общинска собственост в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 - за поставяне на 3 броя преместваеми обекти (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове от уличната електропреносна инфраструктура.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за закупуване на ПИ 72624.906.420, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Формиране на паралелки в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и Спортно училище „Георги Стойков Раковски” с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанието на Общински съвет град Добрич и заседанията на Постоянните комисии през месец СЕПТЕМВРИ 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет

  32. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг от "Градски транспорт Добрич” ЕООД, гр. Добрич с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и „ОТП Лизинг“ ЕООД в качеството му на съфинансираща институция и ипотечен кредит с „Общинска банка“ АД​.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

   33. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

34. Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на активите, изградени по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич“, с бенефициент Община град Добрич по процедура BG16М10П002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и от бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 35. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в град Добрич, ул. „Калиакра“ № 54, гарсониера 7, вх. Б, за нуждите на „Български пощи“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

36. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

     37. ДРУГИ.

             

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Дата на публикуване: 16.07.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 11:43:59, 28 Юли 2021
Свали в pdf