Заседание № 23 на 29.06.2021 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 1. Обявяване на 25 септември 2021 г. (събота) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                              Кмет на Община град Добрич

 1. Приемане на Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция с цел реализация на инвестиционен проект  “Основен ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договори за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и с Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по финансовия инструмент, с цел реализация на инвестиционен проект  „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО)  град Добрич с обхват ПИ 72624.87.1 по действащата Кадастрална карта (КК), землище град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ – НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН0 – СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ „Пп“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Одобряване проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО)  град Добрич  с обхват ПИ 72624.207.14 по действащата Кадастрална карта (КК) ,землище град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН0 –СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ „Пп“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                         Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.615.9059 по действащата КК в землището на град Добрич, идентичен с УПИ XXVII за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия-2“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.156.27 ,  землище на град Добрич (за „ПСД-ГАЗОВА ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА С ГОРИВНА МОЩНОСТ ДО 20 МВ“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.454.101,  землище на град Добрич (за „ПСД“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ72624.902.228  в местност „Гаази баба”,  землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ72624.902.200  в местност „Гаази баба”,  землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по договори №BG05M9ОP001-2.101-0093 и №BG05M9ОP001-2.103-0098, проект „Подкрепа в дома“, процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

         Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект  „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002-0096-С01, процедура за директно предоставяне на БФП №BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Преобразуване на детски градини в Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО).

                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг от Градски транспорт Добрич” ЕООД, гр. Добрич с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и „ОТП Лизинг“ ЕООД в качеството му на съфинансираща институция и ипотечен кредит с „Общинска банка“ АД.

 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за извършване на допустими, възстановими разходи по Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“, Договор за Безвъзмездна помощ №BG05SFOP001-4.004-0017-C01, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 1. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.906.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. „Гаази Баба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.701, находящ се на ул. „Сирма войвода“ №30.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72624.11.3 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.606.253 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. "Богдан" №10 -  частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

Зам.-кмет на Община град Добрич

25. ДРУГИ.

                                           

                                               

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №23 а Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Дата на публикуване: 18.06.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 08:37:16, 25 Юни 2021
Свали в pdf