Заседание № 22 на 25.05.2021 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов 

                                              Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г.

                                          ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

3. Удължаване срока на договор за кредит №1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион, по договор 39250/04.04.2018 г. 

                                          ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова 

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

4. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Общински план за развитие – 2014 – 2020 година.

                                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                      Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.136 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.447.5 и 72624.454.66 във връзка с обект: Електрозахранване на магазин в урбанизиран ПИ 72624.447.447 град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.190.43 по действащата КК в землището на град Добрич.

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов 

                                               Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.906.385 и 72624.906.382 по действащата Кадастрална карта (КК) ,землище град Добрич за промяна от „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ („Оо“).

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година на Община град Добрич.

                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                        Кмет на Община град Добрич

10. Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002 – 0096 „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за разкриване на Комплекс за социални услуги  за деца „Дъга“ и Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“ в Община град  Добрич.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

12. Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредното Oбщо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                          Кмет на Община град Добрич

13. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Промяна предназначението на част от жилищния фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и определянето им, като жилища от фонд-резервен и фонд-ведомствен по реда на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

15. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865. 

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                             Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 202966915.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 202966915 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Представяне на писмен отчет за дейността на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140855 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

22. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

23. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

                                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

24. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК 834052321.

                                                  ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                  Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2020 година и Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

                                              ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на ул. „д-р Константин Стоилов” № 2 град Добрич на Сдружение „Фолклорна танцова студия „Добруджа” град Добрич.

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – павилиони за вестници и списания, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост представляващи павилиони – част от спирки на градски транспорт, находящи се по бул. „Добруджа“ до бивша сграда на СМК и до Съдебна палата.

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

29. Откриване на производство по отчуждаване  на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.129  и Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.130 по КККР на град Добрич за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

30. Покупка на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.16, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

31. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка до 40.00 кв. м. на сграда с идентификатор 72624.616.186.3 за жилищно помещение в УПИ Х-186 в кв. 610 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 3, 4” на град Добрич“, ул. „Аврора“ №33“

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

34. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.701, находящ се на ул. „Сирма войвода“ №30.

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                        Зам.-кмет на Община град Добрич

35. Прекратяване на съсобственост на 53 кв. м в идеални части от ПИ 72624.621.233, по КККР на гр. Добрич, находящ се в ЖК „Добротица“ до бл. 22, по вх. №94Д-00-307/19.03.2021 г. на Даниела Панайотова Кехайова.

                                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

36. Предложение за прекратяване на концесионен договор №25 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

                                            ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                      Кмет на Община град Добрич

37. Избор на Зам.-председатели на Общински съвет и промяна състава на временни комисии.

                                           ВНОСИТЕЛ: инж. Нивелин Радичков

                                                     Председател на Общински съвет  

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №22 а Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Дата на публикуване: 14.05.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 14:00:20, 18 Юни 2021
Свали в pdf