Заседание № 20 на 27.04.2021 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през първо тримесечие на 2021 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети  към  31.03.2021 г.

                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                              Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договори за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и с Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                      Кмет на Община град Добрич

3. Представяне на Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич за периода 2014 – 2020 г.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

4. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 януари 2021 година до 31 март 2021 година.

                                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                      Кмет на Община град Добрич

5. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2020 година.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.474.85 за обект: Подземна кабелна линия СрН за електрозахранване на ПИ 72624.474.108 (урбанизирана територия в землището на град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                     Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.522 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.43 в местност „Алмалии“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.29 в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                        Кмет на Община град Добрич

10. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140855.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

11.  Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

12.  Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                          Кмет на Община град Добрич

13. Даване на съгласие на “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

14. Даване на съгласие на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, ЕИК 00085111 за закупуване на нов лек автомобил.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

16. Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.” – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

17. Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром - 2002 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година.

                                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                            Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                          Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич - 2017 г.” – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2020 г.и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици - 2016 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2020 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за продажба на поземлени имоти- земеделски земи (лозя), общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.59, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №79 в.

                                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.891, находящ се на ул. „Победа“.

                                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.906.440 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Отдаване под наем на павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ в град Добрич.

                                           ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                          Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5.

                                                     ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община град Добрич за периода 2021 - 2025 г.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

29. ДРУГИ.

 

 

 

НИВЕЛИН РАДИЧКОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №20 а Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Дата на публикуване: 16.04.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 14:11:26, 20 Април 2021
Свали в pdf