Заседание № 19 на 30.03.2021 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                              Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2020 г. на Община град Добрич и Аналитична справка по Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2020 г. на Община град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                      Кмет на Община град Добрич

3. Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община град Добрич от учебната 2021/2022 година.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

4. Даване съгласие за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в град Добрич.

                                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                      Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.78 и 72624.497.57 за обект „Електрозахранване на зърнобаза – силозно-складово стопанство в ПИ 72624.497.20 – урб. територия, в землището на град Добрич“.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени имоти (ПИ) 72624.378.17 и 72624.378.26 до разпределителна кутия РК-3 за обект: „Външно електрозахранване на ПИ 72624.378.58 – урб. територия, в землището на град Добрич“.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

7. Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич на Поземлен имот (ПИ) 72624.497.76 в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМA ЗЕМЯ – НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – Пп”.

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.906.635 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.625 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                        Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.13 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.14 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в Поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 72624.440.761 в землището на град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                          Кмет на Община град Добрич

13. Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община град Добрич за обект: „Битова канализация в кв. „Рилци“, град Добрич – етап II.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на договор №35 от 24.06.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка, находяща се по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, град Добрич.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

15. Даване на съгласие на “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД град Добрич ЕИК: 124140855 за сключване на извънсъдебни споразумения.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Помещение на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5, за медико-диагностични изследвания.

                                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                            Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект с идентификатор 72624.623.249.3.4 по КККР на град Добрич с площ 15,44 кв. м, целият с площ 298,90 кв. м в сграда находяща се на адрес – ул. „Васил Левски” №7.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.890, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Момчил войвода“ №7 в кв. „Рилци“.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.472, находящ се на ул. „Петрохан“ №5.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

                                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Приемане на промени в Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

                                               ВНОСИТЕЛ: Павел Павлов

                                                Общински съветник

24. Предложение за предоставяне на възмездна финансова помощ  в размер на 68 405,44 лв. за осъществяване на 2 проекта от Фондация „Св. Николай Чудотворец“.

                                                ВНОСИТЕЛ: Председател на

                                                Общински съвет град Добрич

25. Кандидатстване за безвъзмездно изграждане, поддържане и обезопасяване на Adventure Hub на територията на Центъра за защита на природата и животните

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Предложение за актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Даване съгласие за изкупуване дела на съсобственик в ПИ 72624.622.247 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул.“Васил Левски“ №46.

     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

28. Даване на съгласие за реализиране на проекти в сграда на СУ "Петко Рачов Славейков", разположена в УПИ I в кв. 56 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4572 по КККР на град Добрич, актуван с Акт за публична общинска собственост №4960/26.04.2013 г. Сградата е с административен адрес: област Добрич, град Добрич, улица ”Ангел Кънчев” № 2.

     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

29. ДРУГИ.

   

               

МАЯ ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №19 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Публикуване: 19.03.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 11:08:37, 25 Март 2021
Свали в pdf