Заседание № 17 на 26.01.2021 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Попълване състава на Постоянни комисии.

                                     ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова

                                     Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2020 г.

                                     ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова

                                     Председател на Общински съвет

 

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2020 г.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                     Кмет на Община град Добрич

 

4. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата година от мандат 2019 г. – 2023 г.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                     Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2020 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 година.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

6. Отчет за изпълнение на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 година.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

7. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2020 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  31.12.2020 г.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

8. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

10. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи по Проект „Обучения и заетост“, съгласно допълнително споразумение №ОЗ-ХУ-03-13-783#67/23.12.2020 г. за изменение и допълнение на договор за осигуряване на заетост №ОЗ-ХУ-03-13-783#5/13.11.2018 г., проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

11. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2020 година.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                  Кмет на Община град Добрич

12. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2021 г. – 2023 г. и Годишен план за 2021 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на Общински съвет.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                  Кмет на Община град Добрич

 

13. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                  Кмет на Община град Добрич

 

14. Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2021 – 2022 година.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                  Кмет на Община град Добрич

 

15. Утвърждаване на бизнес задачи за 2021 г. на търговски дружества – лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик на капитала.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                  Кмет на Община град Добрич

 

16. Утвърждаване на бизнес задачи за 2021 г. на търговски дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала.

                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                            Зам.-кмет на Община град Добрич

 

17. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                  Кмет на Община град Добрич

 

18. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                   Кмет на Община град Добрич

 

19. Кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа + град Добрич“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 

20. Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредното Oбщо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 

21. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич“ ЕООД.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

22. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич“ ЕООД.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 

23. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Жилфонд – инвест“ ЕООД.

                                       ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                            Зам.-кмет на Община град Добрич

 

24. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                            Зам.-кмет на Община град Добрич

 

25. Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                            Зам.-кмет на Община град Добрич

 

26. Одобряване проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.475.118 (проектен) за промяна предназначението му за „Транспортен достъп“ до ПИ 72624.475.114 – урбанизирана територия за „ОДО“ в землището на град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 

27. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.128 в местност „Гаази баба“ в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

 

28. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.329 в местност „Гаази баба“ в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 

29. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72624.619.548 по КККР  на гр. Добрич за складиране на стоки.

                                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                             Зам.-кмет на Община град Добрич

 

30. Продажба на общински жилища – апартаменти.

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 

31. Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община град Добрич за 2021 г.

                                            ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                             Кмет на Община град Добрич

 

32. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич за 2020г.

                                                  ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                          Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - "Кожухарска работилница" в АЕМО "Стария Добрич", град Добрич.

                                              ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

34. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект  "3.1 Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община град Добрич", по Оперативна програма за храни и/или  основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19".

                                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                             Кмет на Община град Добрич

      35. ДРУГИ.

             

МАЯ ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №17 а Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Дата на публикуване: 15.01.2021 г.

Файлове:

Последна промяна: 10:23:00, 25 Януари 2021
Свали в pdf