Заседание № 16 на 18.12.2020 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

 

1.  Актуализация на бюджета за 2020 година. 

                                  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

 

                         ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.

 

                         ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ към Община гр. Добрич.

 

                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                            Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

 

                              ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                          Зам.-кмет на Община град Добрич

 

6. Одобряване проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО)  град Добрич  за ПИ 72624.906.429 в землището на град Добрич за промяна от „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- Ссб“ в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ – Ов“.                            

                                

                                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

7. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.488 в местност „Гаази баба“ в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).                            

                                  

                                                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                               Кмет на Община град Добрич

 

8. Вземане РЕШЕНИЕ за промяна предназначението на УПИ I за „Паркинг и озеленяване“ в кв. 515 на ЖК „Русия-1“ град Добрич за  „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“.

 

                              ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                              Зам.-кмет Община град Добрич

 

9. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Тераса към апартамент 1 на първи етаж от жилищна сграда в УПИ ХІІ-783 в кв. 1254 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ на град Добрич.

 

                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1897, находящ се на бул. „Русия“ №73.

 

                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за продажба на общински жилища - апартаменти. 

                                 ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

12. Кандидатстване с проектно предложение "Обновяване на културна инфраструктура - зала "Нели Божкова"  по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планова за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020" по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Инвестиционен приоритет 4 "Социална инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.                    

                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                            Зам.-кмет на Община град Добрич

 

13. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

 

                                ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 

14. Възлагане изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа в дома“ BG05M9OP001-2.040-0030, във връзка с удължаване на услугите по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

15. Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска организация по Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ и реализиране на дейности по цитираната програма.

 

                                 ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 

16. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.

 

                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 

17. Коригиране срока за предявяване на плащане в Запис на Заповед, обезпечаващ искане за авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата“ № BG051PO00-2.004-0028-C01.

 

                                 ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

18. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                Кмет на Община град Добрич

 

19. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект  „Подкрепа в дома“, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040-0030,  процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и с договор  BG05M9OP001-2.040-0093 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

 

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

20. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и отмяна на решение №14-25 от 27.10.2020 г.

 

                             ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова

                              Председател на Общински съвет

 

21. Приемане на календарен график за провеждане заседанията на  Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2021 година.

 

                             ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова

                             Председател на Общински съвет

 

22.                       ДРУГИ.

 

 

 

МАЯ ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

 

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №16 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 13:58:25, 10 Декември 2020
Свали в pdf