Заседание № 15 на 24.11.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Откриване на процедура по прекратяване на договор №92 от 02.03.2010 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост градски парк „Свети Георги“, град Добрич – обект „Младежка танцова площадка“, с концесионер „ЛЮБЕНАС” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Откриване на процедура по прекратяване на договор №91 от 25.01.2010 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост СК „Русалка” с концесионер „Би Ей Тур” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 72624.378.17 и ПИ 72624.378.26 до разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 72624.378.58 за обект „Външно електрозахранване на ПИ 72624.378.58 по КК на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.486 в местност „Гаази баба“ в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост  в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул. „Отец Паисий” №16.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационни елементи.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72624.618.138 по КККР  на гр. Добрич за организиране на охраняем паркинг.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.904.21, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.625.870, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Кольо Фичето“ № 8-10.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост. 

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Продажба на поземлени имоти – лозя, общинска собственост, по реда на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Кандидатстване с проектно предложение "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура”, група дейности „Културна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Предложение за поемане на краткосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Удължаване срока на договор за кредит №1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион, по договор 39250/04.04.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Удължаване срока на договор за кредит №1097/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, по договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД град Добрич ЕИК: 124140855 за закупуване на дълготраен материален актив.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Промяна в бюджет на проект „Приют за бездомни лица и семейства”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 2020. 

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Актуализация на бюджета за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

22. Изменение на решение № 3-39/20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на Общински съвет град Добрич

23. ДРУГИ.

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №15 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 15:33:17, 18 Ноември 2020
Свали в pdf