Заседание №14 на 27.10.2020 г.

A A A

ДНЕВЕН   РЕД

 

1.   Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през трето тримесечие на 2020 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети към 30.09.2020 г. 

                                  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2.   Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2020 година до 30 септември 2020 година.                        

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3.   Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект  „Подкрепа в дома“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОP001-2.040-0030,  процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

                         ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4.   Промяна в бюджет на проект „Приют за бездомни лица и семейства”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5.   Утвърждаване на предложение за удостояване на творци с Национална литературна награда „Йордан Йовков” – 2020 и съпътстващо отличие.

                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6.   Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) с обхват ПИ 72624.906.385 и 72624.906.382 и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ72624.906.622, 72624.906.385 и 72624.906.382 в местност „Гаази баба“ град Добрич.

                                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7.   Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.78 и ПИ 72624.497.54 за обект: Електрозахранване на зърнобаза – силозно складово стопанство в ПИ 72624.497.20 – урбанизирана територия в землището на град Добрич. 

                                                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8.   Одобряване проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, ПИ 72624.123.805, ПИ 72624.137.25, ПИ 72624.144.14, ПИ 72624.144.15 и ПИ 72624.144.23 за обект: „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.

                                  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9.   Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.440 за обект: „Улична канализация в ПИ 72624.904.440 и Сградно канализационно отклонение (СКО) на ПИ 72624.904.400 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич.

                                   ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.604.480 по действащата Кадастрална карта (КК) в землището на град Добрич.

                                    ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11.  Прекратяване на договор №92 от 02.03.2010 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост градски парк “Свети Георги”, град Добрич – обект „Младежка танцова площадка“, с концесионер „ЛЮБЕНАС” ЕООД.

                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Прекратяване на договор №91 от 25.01.2010 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост СК „Русалка” с концесионер „Би Ей Тур” ООД.

                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.904.317, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.608.1584, находящ се на ул. „Иван Рилски“ №2.

                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.421 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                 ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

16. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.625.870, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Кольо Фичето“ №8-10.

                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.282, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

18. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.417 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

19. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.1131, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Стоил войвода“ №5.

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.257, находящ се на ул. „Капитан Димитър Списаревски“ №11.

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Разширение на магазин – V-та категория в УПИ ІІ в квартал 563 на жк „Русия 1” на град Добрич“.

                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

22. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

                               ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

23. Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

                             ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

24. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” №5 (бивша стоматологична поликлиника).

                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в Професионална гимназия по аграрно стопанство.

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

26. Предложение за отдаване под наем без търг на част от самостоятелен обект с идентификатор 72624.623.249.3.4 в сграда, находяща се на адрес - ул. „Васил Левски” №7, град Добрич на Сдружение „Клуб 7/8 2010”.

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

27. Отдаване под наем на помещение в сграда на ул. „Независимост“ №7 Б на „Български ветеринарен съюз“ град Добрич.

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам. -кмет на Община град Добрич

28. Определяне правомощията на представителя на общината в извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам. -кмет на Община град Добрич

29. Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска организация по Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 "Топъл обяд" и реализиране на дейности по цитираната програма. 

                            ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам. -кмет на Община град Добрич

 

 

30. ДРУГИ.

 

МАЯ ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №14  на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Файлове:

Последна промяна: 10:25:07, 20 Октомври 2020
Свали в pdf