Заседание №12 на 16.09.2020 г.

A A A

ДНЕВЕН   РЕД

 

1.   Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.; Информация за показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД и на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 2019 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг

                                   ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов
                                 Кмет на Община град Добрич

 

2.   Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“, както и за динамиката и текущото състояние на техния дълг за полугодието на 2020 година.

                     

                         ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                 Кмет на Община град Добрич

 

3.   Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.

 

                         ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                             Зам.-кмет на Община град Добрич

 

4.   Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

 

                         ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                             Зам.-кмет на Община град Добрич

 

5.   Актуализация на бюджета за 2020 година.

 

                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                          Кмет на Община град Добрич

 

 

6.  Разрешаване изработване проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват УПИ XXVIII – за „Обществено и делово обслужване“ и част от УПИ XXVII – за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572 на ЖК „Русия 2“ град Добрич (без промяна на отреждането им) и даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) със същия обхват.                            

                                

                                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

7.   Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I – за „Подлез и търговия“, УПИ II - за ‚Пазар“ в кв. 510 и улична регулация в между о. т. Р62 и  о. т. Р63,  о. т. Р52 и о. т. Р65, о. т. Р58 и о. т. Р62 по плана на ЖК „Русия 1“ град Добрич във връзка с настъпили нови обстоятелства.                            

                                  

                                                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                               Кмет на Община град Добрич

 

8.   Предложение за отказ за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.906.125 в местността „Гаази баба” в землището на гр. Добрич.

 

                                  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                              Кмет на Община град Добрич

9.   Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.317 в местност „Гаази баба“ в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

 

                                   ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                               Кмет на Община град Добрич

 

10. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за обезпечаване на дейностите по проект 2014BGO5M90PO01-1.2014.001-C0001 – „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“.

 

                                    ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                               Кмет на Община град Добрич

 

11. Откриване на производство по отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.110, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.111 и Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.120 по КККР на град Добрич за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

 

                                     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                               Кмет на Община град Добрич

 

12. Предложениe за включване на проекти за концесии в плана за действие и приемане на план за действие за общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 г. на Община град Добрич.

 

                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                            Кмет на Община град Добрич

 

13. Одобряване на годишен отчет за 2019 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнението на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори. 

 

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

14.  Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2019-2020 година.

 

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

 

15. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка със ЗП – 28.00 кв. м към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХІ-3589 в кв. 582 на жк „Русия 2” на град Добрич.

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

  Зам.-кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.2.214 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Богдан“.

 

                           ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.123.476, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул „Княз Александър Батенберг“ № 88.

 

                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

 

18. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост представляващ павилион - част от спирка на градски транспорт по бул. „Трети март” срещу Летен театър в УПИ XI, кв. 67 на ЦГЧ, в град Добрич.

 

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

 

19. Oтдаване под наем на част от ПИ 72624.621.91 по КККР на гр. Добрич, по ул. „Любен Станчев“ град Добрич.

 

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

 

20.  Oтдаване под наем на част от ПИ 72624.621.201 в Градски парк „Свети Георги“ в град Добрич за поставяне на надуваеми детски атракции.

 

                             ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                               Зам.-кмет на Община град Добрич

 

21.  Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационни елементи.

 

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                               Зам.-кмет на Община град Добрич

 

22. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – общински имот за поставяне на преместваем павилион и офиси с №№ 31, 32 и 35 в Административна сграда на бул. „25-ти септември“ № 10.

                            ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                               Зам.-кмет на Община град Добрич

 

23. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони за тото-пунктове с унифициран дизайн.

                           ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                               Зам.-кмет на Община град Добрич

 

24. Формиране на паралелки в ОУ „Йордан Йовков“ с по-малък брой ученици от минималния норматив.

                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                              Зам.-кмет на Община град Добрич

        25. Формиране на паралелки в ОУ „Христо Смирненски“ и Професионална гимназия по аграрно стопанство с по-малък брой ученици от минималния норматив.           

                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 26. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от "В и К Добрич" АД, град Добрич, което ще се проведе на 14-ти октомври 2020 г.                

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                           Кмет на Община град Добрич

27.  Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ72624.905.488 по КККР на гр. Добрич, находящ се в месността "Гаази баба"  

                           ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                               Зам.-кмет на Община град Добрич

           28. Продажба на поземлени имоти - лозя, общинска собственост, по реда на ЗОС

                           ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                               Зам.-кмет на Община град Добрич

29.                      ДРУГИ.

 

МАЯ ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Файлове:

Приложение ДЗ28 2 Приложение ДЗ28 2 Приложение ДЗ11 Отчуждаване… Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк 4 Приложение ДЗ11 Отчуждаване… Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк 3 Приложение ДЗ11 Отчуждаване… Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк 2 Приложение ДЗ11 Отчуждаване… Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк Приложение ДЗ10 Безлихвен… Приложение ДЗ10 Безлихвен заем трудова заетост Приложение ДЗ9 ПУП… Приложение ДЗ9 ПУП ПЗ ПИ 904.317 Гаази Баба Приложение ДЗ8 Отказ… Приложение ДЗ8 Отказ ПУП ПЗ ПИ 906.125 Гаази Баба Приложение ДЗ7 ПИ… Приложение ДЗ7 ПИ ПУП-ПРЗ Подлез Пазар Приложение ДЗ6 ПИ… Приложение ДЗ6 ПИ ПУП-ПРЗ ЖК Русия 2 Приложение ДЗ5 Актуализация… Приложение ДЗ5 Актуализация Бюджет 9 2020 Приложение ДЗ2 №14… Приложение ДЗ2 №14 Бюджет Приложение ДЗ2 №13… Приложение ДЗ2 №13 Бюджет Приложение ДЗ12 План… Приложение ДЗ12 План за действие концесии 2021-2027 1 Приложение ДЗ12 План… Приложение ДЗ12 План за действие концесии 2021 - 2027 Приложение ДЗ28 Приложение ДЗ28 Приложение ДЗ27 Приложение ДЗ27 Приложение ДЗ26 Приложение ДЗ26 Приложение ДЗ25 Приложение ДЗ25 Приложение ДЗ20 Лунапарк Приложение ДЗ20 Лунапарк Приложение ДЗ19 Наем… Приложение ДЗ19 Наем Л. Станчев Приложение ДЗ18 Павилион… Приложение ДЗ18 Павилион Трети март Приложение ДЗ17 Прекратяване… Приложение ДЗ17 Прекратяване собственост 123.476 Приложение ДЗ16 Прекратяване… Приложение ДЗ16 Прекратяване ЗЗ 09.20 Приложение ДЗ15 Право… Приложение ДЗ15 Право на пристрояване Приложение ДЗ14 Наем… Приложение ДЗ14 Наем полски пътища 1 Приложение ДЗ13 Отчет… Приложение ДЗ13 Отчет концесии 2019 Приложение ДЗ2 №12… Приложение ДЗ2 №12 Бюджет Приложение ДЗ2 №11… Приложение ДЗ2 №11 Бюджет Приложение ДЗ2 №10… Приложение ДЗ2 №10 Бюджет Приложение ДЗ1 Годишен… Приложение ДЗ1 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №4… Приложение ДЗ1 №4 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №2… Приложение ДЗ1 №2 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №3… Приложение ДЗ1 №3 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №5… Приложение ДЗ1 №5 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №6… Приложение ДЗ1 №6 Годишен отчет Приложение ДЗ2 №1… Приложение ДЗ2 №1 Бюджет Приложение ДЗ2 №2… Приложение ДЗ2 №2 Бюджет Приложение ДЗ2 №5… Приложение ДЗ2 №5 Бюджет Приложение ДЗ2 №4… Приложение ДЗ2 №4 Бюджет Приложение ДЗ2 №3… Приложение ДЗ2 №3 Бюджет Приложение ДЗ1 №7… Приложение ДЗ1 №7 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №8… Приложение ДЗ1 №8 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №9… Приложение ДЗ1 №9 Годишен отчет Приложение ДЗ2 №9… Приложение ДЗ2 №9 Бюджет Приложение ДЗ2 №8… Приложение ДЗ2 №8 Бюджет Приложение ДЗ2 №7… Приложение ДЗ2 №7 Бюджет Приложение ДЗ1 №18… Приложение ДЗ1 №18 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №17… Приложение ДЗ1 №17 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №16… Приложение ДЗ1 №16 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №15… Приложение ДЗ1 №15 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №14… Приложение ДЗ1 №14 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №13… Приложение ДЗ1 №13 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №12… Приложение ДЗ1 №12 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №11… Приложение ДЗ1 №11 Годишен отчет Приложение ДЗ1 №10… Приложение ДЗ1 №10 Годишен отчет Приложение ДЗ2 №6… Приложение ДЗ2 №6 Бюджет
Последна промяна: 09:12:38, 11 Септември 2020
Свали в pdf