Заседание № 11 на 28.07.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Обявяване на 25 септември 2020 г. (петък) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен материал за огрев.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2020 година до 30 юни 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през второ тримесечие на 2020 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети към 30.06.2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, град Добрич, което ще се проведе на 11-ти август 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложения за изменение на концесионен договор №25 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Отправено от „ХИДРО-СТРОЙ-МОНТАЖ“ ЕООД, град Добрич, предложение за изменение на договор №49 от 11.11.2004 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Сиропчийница“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Продажба на имот (земеделска територия), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.903.12, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.49, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони за тото-пунктове с унифициран дизайн.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 (бивша стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Кандидатстване за финансиране на ОУ „Стефан Караджа“ гр. Добрич по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – II етап.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Кандидатстване с проектно предложение по  Конкурсна процедура 33.19-2020 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Формиране на паралелка в СпУ „Георги Ст. Раковски“ с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Формиране на паралелка в ОУ „Никола Й. Вапцaров“ с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-257 и III-260 в кв. 24 на Централна градска част (ЦГЧ) град Добрич, за промяна от „ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 2 – Ц2“ в „ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 1 – Ц1”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Одобряване проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.902.145 в землището на град Добрич за промяна от „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ – Ов“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

22. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) град Добрич и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.429 в местност „Гаази баба“ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

23. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.906.395 и 72624.906.400  в местност „Гаази баба“ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

24. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и ПУП-ПЗ с обхват ПИ 72624.443.64 – урбанизирана територия за „стадион“ в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

25. Разрешаване изработване проект на Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ на ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.207.14 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

26. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.226 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

27. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.900.518 в местност „Алмалии“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

28. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.440.767 в местност „Пратера“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

29. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.185 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

30. Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I – за „Подлез и търговия“, УПИ II – за „Пазар“ в кв. 510 и улична регулация в между о. т. Р62 и о. т. Р63, о. т. Р52 и о. т. Р65, о. т. Р58 и о. т. Р62 по плана на ЖК „Русия 1“ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

31. Участие в Процедура за подбор на проектни предложения по открита покана „Кръгова икономика и ресурсна ефективност” по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на Общински съвет Добрич

33. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

34. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в СУ „Св. Климент Охридски“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

ДРУГИ.

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №11 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 10:07:20, 24 Юли 2020
Свали в pdf