Заседание № 10 на 30.06.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност (ОбКОРС).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Промяна в състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Кандидатстване с проектно предложение по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици - 2016 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич - 2017 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром - 2002 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна - 2012 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.” – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” - Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Актуализиране на плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Кандидатстване за финансиране на СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Удължаване срока на договор за кредит №1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион, по договор 39250/04.04.2018 г. 

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предложение за актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.49 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.259 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.902.478 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, ПИ 72624.123.805, ПИ 72624.137.25, ПИ 72624.144.14, ПИ 72624.144.15 и ПИ 72624.144.23– част от трасе на тласкател от Канална помпена станция (КПС) до съществуващ колектор към Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.474.88, ПИ 72624.475.117 (проектен) и ПИ 72624.475.118 (проектен) за обект: Захранващ водопровод за ПИ 72624.475.114 - урб. територия за „ОДО” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.474.88, ПИ 72624.475.96, ПИ 72624.475.118 (проектен) и ПИ 72624.621.108 за обект: Електрозахранване 20 kV за ПИ 72624.475.114 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) ПИ 72624.474.85, ПИ 72624.475.117 (проектен), ПИ 72624.475.118 (проектен), ПИ 72624.474.88  и ПИ 72624.621.108 за обект: Канализационен провод за ПИ 72624.475.114 - урб. територия за „ОДО” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

22. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.903.12 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

23. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.475.118 (проектен) за промяна предназначението му за „Транспортен достъп“, във връзка с обект: Пътна връзка за ПИ 72624.475.114- урб. територия за „ОДО” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

24. Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – помещения №№ 5 и 6 в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул. „Отец Паисий” №16.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Предоставяне на общински терен за временно използване във връзка с Договор за изпълнение на „Изграждане на битова канализация в кв. „Рилци“, град Добрич I етап“.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Промяна в състава на Комисия по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на Общински съвет Добрич

29. ДРУГИ.

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №10 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 14:05:23, 26 Юни 2020
Свали в pdf