Заседание № 9 на 26.05.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Предложение на „Екопак България“ АД за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Кандидатстване с проектно предложение „Приют за бездомни лица и семейства“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2020-2022 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2020-2021 г.).

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2019 година и Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.623.4555 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Кирил и Методий” №58.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.906.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. „Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 /бивша стоматологична поликлиника/.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Отдаване под наем на част от имот–публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на ул. „Агликина поляна” №19 на Областен съвет на БЧК - Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват УПИ II-257 и УПИ III-260 кв. 24 по плана на ПУП-ПРЗ на ЦГЧ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.689 в местност „Гаази баба“ (за Жилищно строителство).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.324; 72624.603.325 и 72624.603.327 във връзка с обект „Електрозахранване на производствена база за преработка на етерично – маслени култури чрез дестилация и склад за механизация и СС продукция” в ПИ 72624.603.284.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2019 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-I-ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕИК 124140855.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2019 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ДОБРИЧЕООД, ЕИК 124140780.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2019 година  на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ-ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Определяне правомощията на представителя на Oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура“ АД, ЕИК 834023049.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Даване на съгласие на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД за сключване на анекс към Рамков договор за банкова гаранция.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.801, по КККР на гр. Добрич, находящ се на бул „Добруджа“ № 182.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Определяне на Работна група за подготовката на нова Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. ДРУГИ.

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание № 9 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 14:35:18, 22 Май 2020
Свали в pdf