Заседание № 8 на 28.04.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Предложение за актуализиране списъка за продажба на Общински жилищни имоти- апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Общински План за Развитие – 2014-2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през първо тримесечие на 2020 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  31.03.2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 януари  2020 година до 31 март 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Актуализация на бюджета за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на икономическа мярка за намаление на наемите на общински жилища от жилищен фонд на Община град Добрич, във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на икономически мерки за облекчение на наемателите на общински обекти, във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.602.1076 по КККР на град Добрич, находящ се на ул.„Момчил войвода”№11, кв.”Рилци”.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.851, находящ се на ул. „Маяк“ №15.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.906.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м.”Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от общински имот на бул. „Русия“ № 88 град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2019 година на  „ ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК 834052321.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2019 година  на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2019 година на  „ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК 202966915.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2019 година на “Комуналефект” ЕООД в ликвидация, ЕИК 000840182.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Определяне правомощията на представителя на Общината в Oбщото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК 124141302.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Даване на съгласие на “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Детелина Николова, Председател на ПК “ПУКИЕ“

21. ДРУГИ.

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание № 8 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 17:51:19, 15 Април 2020
Свали в pdf