Извънредно Заседание № 7 на 16.04.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Удължаване срока на договор за кредит № 1097/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, по договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

2. Кандидатстване с проектно предложение „Приют за бездомни лица и семейства“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за приемане на задание разрешаване изработване на проект на ПУП-ПУР по чл. 16 от ЗУТ за част от местността „Гаази баба“ в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“ по действащия ОУПО град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.358 в местността „Гаази баба“ в землището на град Добрич („за жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.20 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и търговия).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.22 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и търговия).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.19 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и търговия).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.21 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и търговия).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.517 в местност „Алмалии“ в землището на гр. Добрич (за жилищно строителство).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.901.17 в местност „Алмалии“ в землището на гр. Добрич (за жилищно строителство).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Одобряване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД през ПИ 72624.630.30 в землището на град Добрич за захранване на ПИ 72624.630.14 (урбанизирана територия в землището на град Добрич).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2020/2021 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баев, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. ДРУГИ.

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на извънредно заседание №7 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 17:55:47, 14 Април 2020
Свали в pdf