Заседание № 6 на 31.03.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане по Проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ с рег. № BG05M9OP001-2.019-0015-С01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2019 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Удължаване срока на договор за кредит № 1097/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, по договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

7. Издаване на Запис на заповед, във връзка с депозиране на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Предложение за актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

Актуализация на бюджета за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Актуализация на бюджета за 2020 г., във връзка със субсидия за болнична помощ.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. ДРУГИ.

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание № 6 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 08:41:49, 31 Март 2020
Свали в pdf