Заседание № 5 на 28.02.2020 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „2019-2-IТ03-КА205-016466 „Another way“ по програма Еразъм +, съгласно Партньорско споразумение от 27.11.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „2018-2RO-01-КА205-049892“ mAPP my  Europe“ с акроним mAPP, съгласно Партньорско споразумение № 7/09.11.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Участие в Петата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. на Община град Добрич, Аналитична справка по Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. на Община град Добрич и План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Определяне представители на Общински съвет град Добрич в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йордан, Кмет на Община град Добрич

9. Определяне състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Продажба на поземлен имот с идентификатор 72624.609.1831 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, находящ се на ул. „Хайдут Пейо” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 72624.615.3538 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Белмекен” № 4, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.557, находящ се на ул. „Княз Ал. Батенберг” № 44.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.209 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2020-2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост „Кожухарска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, помещение  в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич за берберница (бръснаро – фризьорски салон).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Металическа работилница”  в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич за образователно-информационни, занаятчийски и кулинарни събития, отразяващи народни обреди и обичаи.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, експозиционна зала-занаяти (навес) в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич за образователно-информационни, занаятчийски и кулинарни събития отразяващи, народни обреди и обичаи.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

22. Oтдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, във фоайето на Дом за стари хора - град Добрич – място за поставяне на автомат за топли напитки и пакетирани хранителни изделия и безалкохолни напитки.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

23. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.902.145  по действащата Кадастрална карта (КК)  в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

24. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.604.480 по действащата Кадастрална карта (КК) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

25. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.41 в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

26. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.540 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

27. Отказ за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.433.141  в землището на град Добрич (за „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопански инвентар и строителни материали“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

28. Приемане на стратегически документи в областта на общинското енергийно планиране.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

29. Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич пред фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора град Добрич“ и осигуряване на съфинансиране по проекта.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Приемане на Доклад на Община град Добрич за 2019 г. за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2019  г. и План за действие - 2020  г. за изпълнение на Общинската стратегия  на ОбСНВ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Преразглеждане и прегласуване на Решение № 4-7/28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич в частта на Раздел IV, т. 3 от приетата Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

33. Избор на Зам.-председатели на Общински съвет. Избор на Зам.-председатели на ПК ЗОРК, ПК НО, ПК СМД, ПК ТУТ, ПК РРМСЕПП и ПК ПУКИЕ.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

34. Представяне на информация за търговските дружества с над 50 на сто общинско участие, съгласно Наредба по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

35. Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич".

ВНОСИТЕЛИ: Общински съветници от ПП ВМРО-БНД

Кандидатстване за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности към Министерство на културата за финансиране на реставрационни дейности по фасади на Художествена галерия, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

Създаване на Временна комисия за изготвяне на Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“, Договор № BG16RFOP001-1.011-0005-C01.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

36. ДРУГИ:

36.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание № 5 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Файлове:

Последна промяна: 11:53:41, 21 Февруари 2020
Свали в pdf