Заседание № 4 на 28.01.2020 г.

A A A

 Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  31.12.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на бюджета за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 – 2022 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандата.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2020 - 2022 г. и Годишен план за 2020 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на Общински съвет.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Ангажираност и подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Подкрепа в дома“, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 05М9ОР001-2.040-0030, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Участие в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Предложение за продажба на нежилищен имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град Добрич, находящ се на бул. „Добричка епопея” № 10, ет. -1 по реда на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. „Шипка“ № 5А на Фондация „Милостиво сърце“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

23. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

24. Oтдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, във фоайето на Дом за стари хора - град Добрич – място за монтаж на автомат за топли напитки.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

25. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.282 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

26. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.442 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

27. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.197 (земеделски) и ПИ 72624.904.537 (урбанизиран) в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

28. Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.87.55 на обект: „Външен водопровод захранващ ПИ 72624.87.85 в землището на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

29. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на План за улична регулация (ПУР) и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIV и УПИ XVI в кв. 276 на ПЗ „Запад“ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Определяне на представители от Общински съвет в Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на проектите, кандидатстващи по програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданов, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Отчет   за    дейността  на  Местната   комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Предложение за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич за мандат 2020-2023 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

34. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

Изменение на решение № 3-39/20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

35. ДРУГИ:

35.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 09:12:56, 28 Януари 2020
Свали в pdf