Заседание № 3 на 20.12.2019 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

2. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през трето тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към 30.09.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2019 година до 30 септември 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.386.54 и 72624.386.56 по действащата Кадастрална карта (КК) на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.623.8069 по действащата Кадастрална карта (КК) на град Добрич, идентичен УПИ IX за „Гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ по действащия ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване проект на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.176.58 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:

  • Сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11 до ПИ 72624.36.58 в землището на град Добрич;
  • Кабелна линия 20 kV, проектирана в ПИ 72624.36. и ПИ 72624.36.11 до ПИ 72624.36.58  в землището на град Добрич;
  • Присъединителен газопровод, проектиран в ПИ 72624.77.1, ПИ 72624.212.70 и ПИ 72624.36.11  до ПИ 72624.36.58  в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД“ през ПИ 72624.630.30 в землището на град Добрич за захранване на ПИ 72624.630.14 (с адрес бул. „Добруджа“ № 13, собственост на „АГРОТЕХ ИМПЕКС“ АД).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.433.141 в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.608 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.457 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба на ПИ 72624.625.542 по КККР на град Добрич и замяна на етаж от сграда – частна собственост със сграда – частна общинска собственост по ул. „Славянска“ № 5-7.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Определяне състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Създаване на Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, град Добрич, което ще се проведе на 18-ти декември 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.624.819 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Стоян Михайловски” № 10.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.902.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в местността „Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.68 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

 

24. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Определяне представител на общината в Общото събрание на Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО).

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Предложение за избор на представители на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

Протокол от публично обсъждане

29. Приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население 2019-2023 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Кандидатстване по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България” 2020 за финансиране на реставрационни дейности по фасади на Художествена галерия, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Определяне представителите на Общински съвет град Добрич в Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Избор на Председател на ПК ЗСДДП и Зам.-председатели на ПК ЗОРК, ПК НО, ПК СМД, ПК ТУТ, ПК РРМСЕПП и ПК ПУКИЕ.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

33. Избор на състав на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

34. Определяне представител на Общински съвет град Добрич в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

35. Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

36. Определяне състава на Комисия по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

37. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

38. Определяне  размера на възнаграждението, продължителността на работното време, размера на платения годишен отпуск и  размера на допълнителни трудови възнаграждения на Председателя на Общински съвет.

ВНОСИТЕЛ: Гинка Василева, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“

39. Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

Определяне представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

40. ДРУГИ:

40.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 16:31:14, 19 Декември 2019
Свали в pdf