Решения от заседание №2 на ОбС на 10.11.2003 г.

A A A

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


П Р О Т О К О Л
№ 2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 2 - 3

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ИЗБИРА за Председател на Общинския съвет - д-р Мирослав Попов.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 21 - /съгласно протокола от проведеното тайно гласуване/.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/Инж.М. БОЖИЛОВ/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!

СНЕЛ ПРЕПИСА:
/К. КОЛЕВА/

 

Последна промяна: 16:40:03, 20 Юни 2013
Свали в pdf