Решения от заседание №3 на ОбС на 14.11.2003 г.

A A A

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на Временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 3 - 2

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. ИЗБИРА Временна комисия от 7 /седем/ члена, която да подготви проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич.
ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " - 0.

2. Избира следния състав на Временната комисия:
Олга Задгорска
Геновева Димитрова
Антония Димчева
Камелия Койчева
Пламен Припърженски
Владимир Калчев
Герман Германов.
ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " - 0.

3. Избира за Председател на Временната комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич - Камелия Койчева.
ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /Д-р М. ПОПОВ/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К. КОЛЕВА/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 3 - 3.1

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, РЕШИ на 25 ноември 2003 година /вторник/ да бъде проведено редовно заседание на Общински съвет при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич.
2. Избор на председатели и членове на Постоянните комисии към Общински съвет град Добрич.
ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /Д-р М. ПОПОВ/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К. КОЛЕВА/

Последна промяна: 16:39:39, 20 Юни 2013
Свали в pdf