Решения от заседание №4 на ОбС на 25.11.2003 г.

A A A

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т град ДОБРИЧ


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
П Р О Т О К О Л
№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА


ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич


След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 4 - 1

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ПРИЕМА Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич.

Гласували явно: "За" - 30; "Против" - 0; "Въздържал се" - 2.

Председател на ОбС:/п/
/д-р М. Попов/
Водил протокола: /п/
/К. Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/К.Колева/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т град ДОБРИЧ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л
№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
2.1. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 4 - 2.1

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ПМС № 40 от 17.02.2003 година и ПМС № 136 от 23.06.2003 година, определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на Община град Добрич в размер на 932 /деветстотин тридесет и два/ лева.

Гласували явно: "За" - 28; "Против" - 0; "Въздържал се" - 7.

Председател на ОбС:/п/
/д-р М. Попов/
Водил протокола: /п/
/К. Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/К.Колева/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т град ДОБРИЧ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л
№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
2.2. Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 4 - 2.2

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, определя основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет в размер на 50 % от основната месечна заплата на Кмета на Община град Добрич.

Гласували явно: "За" - 30; "Против" - 0; "Въздържал се" - 5.

Председател на ОбС:/п/
/д-р М. Попов/
Водил протокола: /п/
/К. Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/К.Колева/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т град ДОБРИЧ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л
№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
2.3Молба от Фатима Абдулова Хайдарова за опрощаване държавни вземания


След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 4 - 2.3

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Фатима Абдулова Хайдарова - ЕГН - 5206148012 от гр.Добрич, ул."Волга" 56, вх.В, ап.19 за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимата сума.

Гласували явно: "За" - 25; "Против" - 0; "Въздържал се" - 4.

Председател на ОбС:/п/
/д-р М. Попов/
Водил протокола: /п/
/К. Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/К.Колева/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т град ДОБРИЧ


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
П Р О Т О К О Л
№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
2.4.Молба от Куртена Димитрова Димитрова за опрощаване държавни вземания


След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 4 - 2.4

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Куртена Димитрова Димитрова - ЕГН - 4303268119 от гр.Добрич, ул."Хр.Ботев" бл.8, вх.Д, ап.16 за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимата сума.

Гласували явно: "За" - 26; "Против" - 0; "Въздържал се" - 4.

Председател на ОбС:/п/
/д-р М. Попов/
Водил протокола: /п/
/К. Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/К.Колева/

Последна промяна: 16:38:51, 20 Юни 2013
Свали в pdf