Правилник за работа на Общински приют за безстопанствени животни

A A A

 

 ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ - гр.Добрич

          гр. Добрич, ул. „Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/, тел. 0886 21 21 14

 

 

                                     

 

                                                                                         Утвърждавам:

                                                                      Кмет на Община Добрич:/п/

                                                                                          /Д.Николова/

                                      Дата: 02.08.2010г.                

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТА ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

 ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

Общи положения

Този правилник определя дейността на приюта, организацията на работа, общите хигиенни и специфични изисквания при залавянето, транспортирането, настаняването и грижа за животните, ветеринарномедицинското обслужване, мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове

- Закон за ветеринарномедицинската дейност, обнародван в държавен вестник брой №87 / 01.11.2005 год.,

- Закон за защита на животните- обнародван в ДВ брой 13 / 08.02.2008 год.

- Наредба № 41/10.12.2008 год. -обнародвана в ДВ брой 1/06.01.2009 год.

- Програма на Общински съвет гр.Добрич за овладяване на популацията безстопанствени животни.

Приютът е регистриран по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Издадено  Удостоверение за регистрация на животновъден обект №8-І/16.06.20010 год., вписан в регистъра на животновъдните обекти на РВМС гр. Добрич с ветеринарен регистрационен № 93000268

На територията на приюта е регистрирано ветеринарно лечебно заведение -ветиринарна амбулатория- ІІ категория

- Приютът е отворен за свободен достъп на граждани осем часа в делничните и почивни дни от 800- до 1700, с изключение на официалните празници.

 

Персонал

         -  Управител/ветеринарен лекар- 1брой

         -  Екип за залавяне на безстопанствени кучета - 2 броя

         -  Гледачи - 3 броя

 

1.Цел, задачи и дейности

Контрол, овладяване и намаляване  числеността на популацията на безстопанствени животни, постигнато по хуманен начин, чрез кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, регистрация, идентификация и връщане по местообитаване. Ограничаване и ликвидиране на заразни болести, които представляват опасност за здравето на хората или животните.

2.   Ситуиране на приюта

Местонахождение - гр. Добрич, ул. „Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/

 

3.   Пространствено обособяване

3.1. Територията на приютът е оградена с оградна мрежа  с височина 2 метра. Обособени са 2 входа. Един за транспортни средства с изградена дезинфекционна площадка и вход за персонал и граждани.  Приюта е денонощно охраняван чрез жива охрана.

    

4. Терен

4.1. Бетониран и озеленен.

   

 5. Сграден фонд

5.1. Два  броя сгради  с дворно място

5.2  Капацитет на обекта -104 броя кучета

5.3. Технология на отглеждане - свободно-клетъчно

5.3. Обособени помещения в сградите:

-   Помещение за приемане на граждани и водене на картотека

-   Санитарно помещение

- Помещения за извършване на ветеринарномедицинска дейност /общи манипулации и операционна/

- Битово помещение за персонала

-  Помещение за съхранение и приготвяне на храна

- Помещение за съхранение на оборудване за почистване и дезинфекция на помещенията и приборите.

- Карантинно помещение

- Помещения за настаняване на здрави животни

- Помещение за оперирани животни /Стационар/ с отделни клетки

- Помещение за животни със съмнение за заразни заболявания

- Помещение за агресивни животни с отделни клетки

- Помещение за за майки с бебета

- Хладилна камера

- Стените и покривът на вътрешните помещения е изолиран и позволява поддържане на температура не по -ниска от 50 С, осигурена е естествена вентилация.

- В помещенията за болни, наранени  и оперирани животни температурата е не по-ниска от 150 С

- Подът на помещенията е изграден от подходящ материал, осигурена е канализационна система.

 

6. Залавяне на безстопанствени кучета и транспорт

6.1. Залавяне

- Залавят се всички нестопанисвани кучета движещи се свободно  на територията на Община Добрич.

- Животните се залавят от екип на приюта, специално преминал курс  за защита и хуманно отношение на животните и предварително инструктиран  и преминал вътрешно обучение  от ветеринарен лекар.

-  Животните се залавят по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание с помоща на предпазни ръкавици, поводи, примки, намордници, клетки, храна, мрежи. При невъзможност за залавяне с изброените средства се употребяват ВМП с упойващо действие, разрешени за употреба след дозировка от ветеринарен лекар.

- След залавяне на кучето се поставя временен нашииник с идентификационен номер и се прибира в индивидуална клетка.

- Повторно залавяне на маркирани от приюта кучета се извършва на 3 / три / месеца- за  обезпаразитяване и веднъж годишно за реваксинация  бяс;

6.2. Транспорт

- Приютът разполага с подходящо оборудвано, ясно обозначено,   транспортно средство, гарантиращо безопасен транспорт  на животни. Изградено е от материали и конструкция, позволяващи ефективно почистване и дезинфекция.

-За всеки случай на транспортиране на животни управителят на приюта или упълномощено от него лице изготвя транспортен документ;

- Автомобилът е снабден с аптечка, в която се съхраняват необходимите медикаменти и инструменти  за оказване на първа медецинска помощ на кучетата.

- Уловените кучета се транспортират в отделни подвижни клетки по начин, изключващ възможността за физически контакт.

- Разтоварването се извършва без да се причинява стрес или физическо увреждане на животните. Клетките се свалят от колата за директно настаняване на кучетата в съответното помещение в приюта;

- Освободената кола, както и всяка клетка се подлагат на измиване и дезинфекция;

- Кучетата се вадят от клетките поединично и с необходимото внимание, като е забранено да се изсипват от височина, да се хвърлят, дърпат и влачат за главата, козината, опашката и крайниците, както и да бъдат ритани и бити.

 

7. Приемане на кучета в приюта

- В приюта е осигурено 24 часово дежурство за приемане на безстопанствени животни. Приемането  след работното време  се осъществява от нощната охрана, като животните се настаняват в отделно помещение до пристигане на ветеринарния лекар.

- В случай на необходимост от неотложна ветеринарномедицинска помощ, приелият животното се свързва с ветеринарения  лекар на приюта.

- Приемането се извършва от управителя/ ветеринарен специалист или упълномощено лице.

- При получаване на сигнал за скитащо животно управителят или упълномощен от него служител, проверява дали животното е обявено за изгубено и в този случай уведомява собствениците.

- В случай, че животното не е обявено за изгубено се осигурява залавянето и транспортирането му до приюта, ако лицето което е подало сигнала не може на направи това.

- На болни или наранени кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ още при приемането или в рамките на 4 часа от подаване на сигнал.

-  Болните и агресивни кучета трябва да бъдат приети в рамките на 24-48 часа след получаване на сигнала, а в останалите случаи в 7-дневен срок.

- Управителят на приюта или упълномощено от него лице, приема животни, чиито собстввеници не могат да се грижат за тях, и спомага за намирането на нови собственици в рамките на 8-/осем/ дни след получаване на сигнал от собственика.

- Всяко новоприето животно трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар 24 часа след приемането му.

- Обезпаразитяването за ектопаразити става още при примането и преди настаняването на животното в приюта.

 

8. Настаняване на животните

- Заловените безстопанствени животни и животните заловени по сигнали се настаняват в съответните обособени за целта помещения в приюта според физиологичните и поведенчески  нужди, при условия, които свеждат до минимум предаването на инфекции и контакти между неравностойни животни.

-  Кърмещите животни с малки се настаняват заедно в индивидуални клетки.

- Агресивните животни се настаняват отделно в индивидуални клетки.

- Животните приети със съмнение за заразни болести или болните животни се настаняват в индивидуални клетки и се предприемат мерки за уведомяване на РВМС /НВМС

- Помещенията за настаняване на  животни се състоят от две отделения вътрешно и външно /за игра и разходка/, квадратурата отговаря за настаняване на 6 бр. животни в едно помещение. Стените и подовете за изградени от подходящи за почистване и дезинфекция материали, устойчиви на издраскване и дъвчене. Осигурена е канализационна система за отвеждане на отпадните води при почистване и дезинфекция.

- Престоят на кучетата в приюта е в рамките на 4-14 дни

 

9. Грижи за настанените животни

9.1 Хранене на кучетата

         Кучета до 1 година

- Хранят се по два пъти на ден, като храненето  е със суха гранулирана храна, хляб  в количества според препоръките на производителя и възрастта на животните.

           Кучета над  1 година

- Хранят се веднъж дневно, като храненето  е със суха гранулирана храна, хляб  в количества според препоръките на производителя и теглото на животните.

- Храненето и поенето  се извършва в многогнездни хранилки и поилки във всяко отделно помещение.

- Храненето и поенето в индивидуалните клетки се извършва в купички.

- Храненето на болните и новородени животни се определя от ветеринарен лекар

Ежедневно в приюта се води дневник за хранене, в който се отразява честотата на хранене, вид и количества на подадената храна.

 

9.2 Грижи за настанените животни

- Лицата, които се грижат за кучетата в приюта, проверяват два пъти  дневно общото им състояние и водят запис на наблюденията, като в случай на нужда уведомяват ветеринарния лекар.

- Персонала на приюта  почистват помещенията за животни ежедневно и дезинфекцират периодично в съответствие с изготвената инструкция за почистване и дезинфекция.

- Не се допуска причиняване на страх, болка, страдание на кучетата, освен в случай на самозащита;

- Не се допуска извършване на ветеринарномедицински манипулации от лица без необходимата квалификация;

- Кучетата, настанени в приюта, се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс и престояват в зависимост от здравословното им състояние в рамките на 4-14 дни след което:

  • се предоставят на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
  • след маркировка се върщат по местата от които са взети
  • предоставят се на временни приюти на организации за защита на животните

- Върнатите кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за надзор.

- Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общините обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни.

- Организациите и лицата  са длъжни да:

1. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

2. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

- Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли, градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и автомагистрали.

 

9.3 Задължения на ветеринарния лекар и управителя на приюта Ветеринарномедицинска дейност

 За осигуряване на здравните грижи за животните  е регистрирано ветеринарно лечебно заведение в самия приют.

Осигурен е ветеринарен лекар на трудов договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните, същия изпърнява и длъжността Управител на приюта.

Ветеринарният лекар:

- контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за защита на животните;

-  изпълнява програмата на Националната ветеринарномедицинска служба за вземане на проби за лабораторно изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;

-  отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински манипулации и лечения в амбулаторен дневник;

- контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

-  извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация,  и маркиране на животните;

- регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при придобиване от собственик;

- съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта;

-  при назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа основанията за прилагането й; протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на приюта и от трето лице. Евтеназия се допуска при спазване на при условията и реда на  на чл.179 и чл. 180 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ДВ бр.87/2005 год/. 

- труповете на животните се съхраняват в обособена хладилна камера и се извозват в екарисаж гр.Варна.

-провежда периодични обучения на персонала

 Ветеринарно медицинска документация

- амбулаторен дневник;

- папка с екземпляри от писма и отговориот проби, изпратени за изследване в лаборатория;

- документи за регистрация по чл.174 от ЗВМД;

- папка констативни протоколи за смърт на животно;

- папка протоколи от назначена евтеназия;

- папка екарисажни бележки;

- дневник за вписване на извършените дезинфекция, дезинсекция дератизация.

За извършването на дератизацията приюта има сключен договор с оторизирана за целта фирма.

- папка обучения на персонала

Задължения на управителя на приюта

-предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени животни;

- ръководи приемането, настаняването и грижите за животните в приюта;

- прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта животни;

- води дневник, в който вписва данните за настанените животни;

 

- За всеки случай на транспортиране на животни управителят на приюта или упълномощено от него лице изготвя транспортен документ;

- води регистър, в който вписва данните за изоставените или изгубени животни, приетите, върнатите на собствениците или по места на залавяне и осиновените животни, както и проведените курсове на лечение, умрелите и евтаназираните животни.

 

10. Ценоразпис на предлаганите услуги:

- Кучетата се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл. 174 от ЗВМД.

- Кучета компаньони, заловени като свободно скитащи, се връщат на собственика след предоставяне на паспорт, заплащане на разходите за обслужването  и престоя на кучето в приюта - по съответния одобрен ценоразпис.

- Услугите по обслужване на други Общини с наш екип за залавяне на безстопанствените кучета се таксуват по одобрен ценоразпис.

 

Съгласувал:...................                                         Изготвил: .......................

    Директор ОБП УДП                                            управител/ветеринарен лекар

                      /В. Иванова/                                                                /д-р М. Тосева/

 

Последна промяна: 14:03:11, 12 Юни 2023
Свали в pdf