Програма за информиране на гражданите за отглеждане на кучета, придобити от Общински приют за безстопанствени животни

A A A

                                                           

 ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ - гр. Добрич

          гр. Добрич, ул. „Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/, тел. 0886 21 21 14

 

 

 

 

 

Програма  за информиране на гражданите за отглеждане на кучета, придобити от приюта

 

Целта на програмата е намиране на нови собственици на настанените в приюта животни и осигуряване на подходящи условия за тяхното отглеждане.

 

Информация за подходящите за осиновяване животни гражданите могат да получат от информационния сайт на община гр. Добрич, и от публикации и съобщения в медиите.

 

Правила за осиновяване

 1. Предоставянето  за отглеждане като домашни любимци на животни от ОПБЖ е безвъзмездно (не се заплаща такса).
 2.  Желаещите да осиновят животно се обръщат към Управителя на приюта за информация и сведения относно настанените и подходящи за осиновяване животни.
 3. Преди да даде животно за осиновяване, Управителя или упълномощен от него служител може да провери дали кандидатът отговаря на условията и дали данните, които е предоставил, отговарят на истината, като направи посещение на обекта или дома, в който ще бъде настанено животното, по изрична покана и съгласие на кандидата за осиновяване.
 4. В случаите когато има повече от един желаещ да осинови животното, приютът го дава на този, който разполага с най-добри условия за отглеждане.
 5. Преценката се прави на базата на наличие на предишен опит с животни, на желаещия да го осинови, познания, условия на живот и предпочитания за вида животно.
 6. При осиновяване новите собственици подписват декларация за осиновяване по образец и приемно-предавателен протокол.
 7. Ветеринарният лекар маркира животното регистрира  го по чл.174 от ЗВМД и издава ветеринарномедицински паспорт,
 8. В 7 седем дневен срок от промяна на адреса на собственика или при смърт на кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на кучето за пререгистрация или отписване от регистрите.
 9. Придобитите от приюта животни са кастрирани и собствениците им са освободени от заплащане на ежегодно определената годишна такса, съгласно Закона за местните данъци и такси.
 10. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижа на добри стопани и да ги отглеждат по начин, съответстващ на тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните и поведенческите им особености.
 11. Да предоставят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар и ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс.

 

 

 Управител/вет. лекар........................

                                                                           /д-р Михаела Тосева/

Последна промяна: 14:21:04, 12 Юни 2023
Свали в pdf