Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2012 г.

A A A
Вторник, 16 Юли 2013

 

ДОКЛАД

за работата на ОПБЖ гр.Добрич

през 2012 год.

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 621 броя безстопанствени кучета.

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   - 756 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 403 броя.

         4. Кастрирани - 311 броя

         5. Маркирани са 355 бр. животни

         5. Осиновени животни от граждани - 39 броя

         6. Бездомни животни под надзор на граждани- 9 броя

         7. Върнати по местообитаване - 302 броя

          Приети и обработени са 113  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на около 2 000 броя нови животни. Дейността по обезпаразитяване срещу ендопаразити, ектопаразити, ваксинацията бяс намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

Дейноста на приюта включва и предотвратяване възможността на безстопанствените кучета да се групират на големи групи /глутници/ тъй като проявите на агресия в глутница е най-опасна. От територията на местообитаване се изтеглят и настаняват в прюта водачите на глутницата с което тя се разпада. Изтеглянето на всички животни от определена територия е нежелателно, защото това  увеличава миграцията на други новодошли животни и гъстотата на популацията отново се увеличава.

Екипът за залавяне на безстопанствени животни акцентира върху улавянето на кучета от кварталите "Изгрев",  "Иглика" и "Балик". Гъстотата на популацията там е най-висока и миграцията на животни е голяма.  Наблюдава се масово опаразитяване на заловените от там  животни, което представлява опасност за здравето на хората.

През отчетният период се предприеха съвместни действия с инспектори от Дирекция УТИОС към Община град Добрич и съдействие на полицията за залавяне на животни от кварталите "Изгрев" и " Иглика". Достъпът на екипа за залавяне в тези райони е много затруднен и невъзможен без присъствиетто на органите на реда.

Обхванати са много голяма част от производствените предприятия, охраняваните обекти, фирми, бензиностанции на чиято територия се отглеждат голям брой животни, същите се залавят, кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и връщат по места, като надзорните лица поемат ангажименти за тяхното отглеждане.

Кастрираните животните осиновени от приюта се предоставят безвъзмездно на гражданите, чипират се и се регистрират съгласно действащите нормативни изисквания, което стимулира одомашняването на животни от приютите, облекчава регистрационния режим и спомага за осъществяване  по-голям контрол въху домашните любимци.

През изтеклата година се  актуализира  Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни  на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в ОПБЖ, изготвена съгласно чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.  Подробно разписаните регламенти и санкции,  коректното прилагане на законовите мерки по наредбата, по строги проверки от страна на компетентните органи би трябвало да  спомогнат за намаляване на популацията на бездомни животни.

На територията на общината по-гояма част от популацията е маркирана и кастрирана и по-рядко се залавят некастрирани приходящи, изхвърлени от собственици и новородени животни. Прави впечатление, че голяма част от немаркираните заловени от екипа кучета са били домашини любимци, които са изхвърлени от стопаните си. Все още съседните  общини не са предприели никакви мерки за решаване  проблема с бездомните животни на тяхна територия и миграцията на некастрирани кучета продължава към града.

 Поради малкия капацитет на приюта /одобрен за отглеждане на 104 броя кучета/ прибирането на всички бездомните животни на територията на Общината  за момента е неосъществимо.

Предвид гратисният период, които определя ЗЗЖ-  прибиране на безстопанствените кучета до края на 2015 год. се налага да се замислим за увеличаване на местата и броя на отглежданите животни.  С одобреният капаците за отглеждане на 104 броя животни не можем на отговорим на законоустановените изисквания. Поправките в Наредба №41 облекчиха изискванията и хигиенните условия на които трябва да отговарят приютите и залагането на средства за поетапно разширяване на приюта  до 2015 година е належащо, ако искаме да се справим с популацията от безстопанствени животни на територията на общината и отговорим на изискванията на нормативната база.

 

03.01.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                                  Изготвил:.........................

                                                                                                              Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 16 Юли 2013 00:00:00
Свали в pdf