Решения от заседание №5 на ОбС на 02.12.2003 г.

A A A
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на такса смет за битови отпадъци за 2004 година, допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 5 - 1

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси:

І.Приема план сметката на разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2004 година в размер на 1 599 376 лв. съгласно приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 23; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 13.

ІІ.Определя такса за битови отпадъци както следва :
1.За жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятията такса битови отпадъци е 2,5 промила върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ от които:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,8 промила;
б/ за обезвреждане на битови отпадъци - 0,2 промила;
в/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;
2.За нежилищни имоти на такса смет е 7 промила върху данъчната оценка, от които:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване - 5,7 промила;
б/за обезвреждане на битови отпадъци - 0,2 промила;
в/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,1 промила;
3.Данъчно задължените лица подали декларации за определяне на такса смет според количеството на битовите отпадъци заплащат такса:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битови отпадаци и поддържане на депа за битови отпадъци -
• 192 лева годишно за 1 брой пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти на една седмица;
• 1750 лева годишно за 1 брой контейнер тип "Бобър" с честота на извозване 7 пъти за една седмица;
б/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,1промила върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ.
4. За имоти намиращи се извън районите в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането чистотата на териториите за обществено ползване.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 26; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 13.

ІІІ.Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги както следва:
Раздел І, чл.16а /1/- размерът на таксата се определя както следва:
- за жилищни и вилни имоти на граждани както и за жилищните имоти на предприятията - пропорционално върху данъчната оценка съгласно чл.20 от ЗМДТ;
- за нежилищните имоти в левове в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци;
/2/Когато не може да се установи за всеки отделен имот вида и броя на използваните съдове размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка;
/3/ Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове пропорционално върху данъчната основа по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ;
/4/Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци лицата подават декларации по местонахождението на имота до 30 ноември на предходната година.
За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.
/5/ В декларацията се посочва вида и броя на съдовете за изхвърлянето на битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената от Общинския съвет честота на извозване на битовите отпадъци.
/6/ Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по малко от необходимия брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 8.

/7/ Лицата, подали декларация за имотите, които няма да ползват през цялата година, се освобождават от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци. Същите заплащат таксата, опредена за поддържане чистотата на обществените територии.
Декларациите се подават в срок до 30 ноември на предходната година.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

Чл.17 /1/ се променя както следва:
Таксата се заплаща на вноски заедно с данъка върху недвижимите имоти и в сроковете определени за данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 8.

Председател на ОбС: /д-р М. Попов/
Водил протокола: /Т. Милева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К.Колева/

Приложение № 1

План - сметка

Общо за годишните и месечни цени на услугите в дейност "Чистота" за 2004 г.

№ по Дейности Цена на услугата Годишна цена
Ред за 1 месец на услугата
1. Дейност "Сметосъбиране и сметоизвозване" 92 781,31 лв. 1 113 376,00 лв.
2. Дейност "Обезвреждане на битовите отпадъци в депа" 7 166,67 лв. 86 000,00 лв.
3. Дейност "Чистота на териториите за обществено ползване" 33 333,33 лв. 400 000,00 лв.
Обща сума на планираните разходи 133 281,31 лв. 1 599 376,00 лв.

Цена на услуга за дейност "Сметосъбиране и сметоизвозване"

№ по Елементи на Год. размер Относит. Цена на услугата
ред калкулацията на разходите дял % за 1 месец
1 ФРЗ с осигуровки 120039 10,78 10003,25
2 Р-ди за дезинфекция
ГСМ,гуми,ремонти и др. 339487 30,49 28290,58
3 Застраховки 24320 2,18 2026,67
4 Амортиз. отчисления 192000 17,24 16000,00
5 Разходи за управление 130948 11,76 10912,33
Всичко 806794 72,46 67232,83
6 Печалба 15% 121019 10,87 10084,93
Всичко 927813 83,33 77317,76
ДДС 20% 185563 16,67 15463,55
7 Цена на услугата 1113376 100,00 92781,31

Цена на услуга за дейност "Обезвреждане на битовите отпадъци в депа"

№ по Елементи на Год. размер Относит. Цена на услугата
ред калкулацията на разходите дял % за 1 месец
1 ФРЗ с осигуровки 4698,18 5,463 391,52
2 Материали 36,98 0,043 3,08
3 Резервни части 0 0 0,00
4 Гориво 761,96 0,886 63,50
5 Външни услуги 45337,48 52,718 3778,12
6 Разходи за аморт.отчисления 0 0 0,00
7 Общопроизводствени разходи 2672,88 3,108 222,74
8 Разходи за управление 11642,68 13,538 970,22
Всичко 65150,16 75,76 5429,18
10 Печалба 10% 6515,02 7,58 542,92

Всичко 71665,176 83,33 5972,10
11 ДДС 20% 14333,0 16,67 1194,42
Цена на услугата 86000 100,00 7166,67

Цена на услуга за дейност "Чистота на териториите за обществено ползване"

№ по Елементи на Год. размер Относит. Цена на услугата
ред калкулацията на разходите дял % за 1 месец
1 ФРЗ с осигуровки 87292 21,823 7274,33
2 Разлика ППЗ 11976 2,994 998,00
3 Материали 20564 5,141 1713,67
4 Резервни части 5120 1,28 426,67
5 Гориво 20476 5,119 1706,33
6 Външни услуги 56700 14,175 4725,00
7 Амортиз. отчисления 27264 6,816 2272,00
8 Общопроизводствени разходи 21824 5,456 1818,67
9 Разходи за управление 51816 12,954 4318,00
Всичко 303032 75,758 25252,67
10 Печалба 10% 30303,2 7,576 2525,27
Всичко 333335,2 83,334 27777,93
11 ДДС 20% 66667,0 16,667 5555,59
Цена на услугата 400000 100,00 33333,33


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 5 - 2

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 3 и чл. 49, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет:

І. Определя числен състав на Постоянните комисии:

 ПК "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ" - 7 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО" - 7 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ" - 5 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ" - 7 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ" - 7 члена
Гласували: "За" - 26; "Против - 1;"Въздържали се - 11"

 ПК "ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ" - 5 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА МАЛЦИНСТВАТА" - 5 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ" - 7 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" - 7 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" - 7 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ" - 7 члена
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" - 7 члена
Гласували: "За" - 31; "Против - 4;"Въздържали се - 3"

ІІ. Избира състав на Постоянните комисии:

 ПК "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"
1. Владимир Калчев - 37 гласа "ЗА";
2. Пламен Припърженски - 28 гласа "ЗА";
3. Олга Задгорска - 36 гласа "ЗА";
4. Ивелин Пейчев - 25 гласа "ЗА";
5. Герман Германов - 33 гласа "ЗА";
6. Камелия Койчева - 33 гласа "ЗА";
7. Неджати Якубов - 27 гласа "ЗА";

 ПК "ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО"
1. Емилия Добрева
2. Нигохос Хубесерян
3. Михаил Божилов
4. Михаил Стоев
5. Неджати Якубов
6. Атанас Сърбов
7. Валентин Зеленченко
Гласували: "За" - 37; "Против - 0;"Въздържали се -0 "

 ПК "ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ"
1. Марин Джамбазов
2. Стоян Стоянчев
3. Михаил Христов
4. Галин Михайлов
5. Лъчезар Росенов
Гласували: "За" - 38; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"
1. Желязко Железов
2. Тошко Стоев
3. Георги Желев
4. Красимир Йорданов
5. Геновева Димитрова
6. Владимир Калчев
7. Владимир Банов
Гласували: "За" - 39; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ"
1. Веселин Бончев
2. Милена Иванова
3. Камелия Койчева
4. Олга Задгорска
5. Горан Панов
6. Николай Николов
7. Оник Гюлиян
Гласували: "За" - 39; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ"
1. Пламен Добрев - 38 гласа "ЗА";
2. Валентин Николов - 35 гласа "ЗА";
3. Светлана Жечева - 38 гласа "ЗА";
4. Веселин Сидеров - 22 гласа "ЗА";
5. Ивелин Пейчев - 30 гласа "ЗА";

 ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА МЛАЛЦИНСТВАТА"
1. Камелия Койчева - 36 члена "ЗА";
2. Йордан Йорданов - 29 гласа "ЗА";
3. Веселин Сидеров - 23 гласа "ЗА";
4. Веселин Бончев - 34 гласа "ЗА";
5. Зоя Иванова - 22 гласа "ЗА";

 ПК "ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ"
1. Атанас Сърбов - 34 гласа "ЗА";
2. Валентин Зеленченко - 38 гласа "ЗА";
3. Михаил Божилов - 24 гласа "ЗА";
4. Тошко Стоев - 27 гласа "ЗА";
5. Марин Джамбазов - 35 гласа "ЗА";
6. Неджати Якубов - 21 гласа "ЗА";
7. Емилия Добрева - 30 гласа "ЗА";

 ПК "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА"
1. Тодор Димитров
2. Светлана Жечева
3. Владимир Банов
4. Горан Панов
5. Антония Димчева
6. Герман Германов
7. Оник Гюлиян
Гласували: "За" - 39; "Против - 0;"Въздържали се - 0"

 ПК "ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
1. Велислав Даскалов - 28 гласа "ЗА";
2. Олга Задгорска - 31 гласа"ЗА";
3. Владимир Калчев - 29 гласа"ЗА";
4. Пламен Припърженски - 26 гласа"ЗА";
5. Герман Германов - 33 гласа"ЗА";
6. Нигохос Хубесерян - 29 гласа"ЗА";
7. Пламен Добрев - 27 гласа"ЗА";

 ПК "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
1. Йордан Йорданов - 33 гласа "ЗА";
2. Геновева Димитрова - 23 гласа "ЗА";
3. Валентин Николов - 29 гласа "ЗА";
4. Красимир Йорданов - 23 гласа "ЗА";
5. Георги Желев - 21 гласа "ЗА";
6. Марин Джамбазов - 23 гласа "ЗА";
7. Свежен Петров - 34 гласа "ЗА";

 ПК "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"
1. Ясен Пенчев - 38 гласа "ЗА";
2. Лъчезар Росенов - 33 гласа "ЗА";
3. Михаил Стоев - 30 гласа "ЗА";
4. Антония Димчева - 31 гласа "ЗА";
5. Велислав Даскалов - 21 гласа "ЗА";
6. Милена Иванова - 27 гласа "ЗА";
7. Светлана Жечева - 25 гласа "ЗА";

ІІІ. Избира за Председатели на Постоянните комисии при Общински съвет следните общински съветници:

ПК "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"
Пламен Припърженски
Гласували: "За" - 21 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО"
Емилия Добрева
Гласували: "За" - 39 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ"
Марин Джамбазов
Гласували: "За" - 28 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"
Георги Желев
Гласували: "За" - 24 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ"
Милена Иванова
Гласували: "За" - 23 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ"
Валентин Николов
Гласували: "За" - 24 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА МЛАЛЦИНСТВАТА"
Камелия Койчева
Гласували: "За" - 22 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ"
Михаил Божилов
Гласували: "За" - 38 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА"
Тодор Димитров
Гласували: "За" - 28 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
Велислав Даскалов
Гласували: "За" - 23 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Йордан Йорданов
Гласували: "За" - 26 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ПК "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"
Михаил Стоев
Гласували: "За" - 21 /съгласно протокола от тайното гласуване/

ІV. Избира за зам.председатели на Постоянните комисии следните общински съветници:

ПК "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"
Олга Задгорска - с 30 гласа "ЗА";

ПК "ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО"
Неджати Якубов - с 38 гласа "ЗА";

ПК "ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ"
Михаил Христов - с 31 гласа "ЗА";

ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"
Красимир Йорданов - с 22 гласа "ЗА";

ПК "НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ"
Оник Гюлиян - с 35 гласа "ЗА";

ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА МАЛЦИНСТВАТА"
Веселин Сидеров - с 23 гласа "ЗА";

ПК "ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ"
Атанас Сърбов - с 22 гласа "ЗА";

ПК "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА"
Антония Димчева - с 33 гласа "ЗА";

ПК "ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
Нигохос Хубесерян - с 26 гласа "ЗА";

ПК "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Геновева Димитрова - с 24 гласа "ЗА";

ПК "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"
Светлана Жечева - с 24 гласа "ЗА".

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола: /Т. Милева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/К.Колева/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
3.1.Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 5 - 3.1

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет:

 Чл. 10, ал. 3 придобива следния вид: "Председателите на Постоянни комисии да бъдат избирани с повече от половината от общия брой на общинските съветници и с тайно гласуване, зам. председателите и членовете на комисиите да се избират с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците".

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола:/Т. Милева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/К.Колева/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.2.ДРУГИ
ИЗБОР НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД град ДОБРИЧ

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 5- 3.2

Общински съвет град Добрич :
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 27 от 13.12.1994 година на Министерство на правосъдието избира временна комисия от 5 /пет/ члена за подготовка на предложения за съдебни заседатели.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

2. В състава на комисията Общински съвет избира следните общински съветници:
- Владимир Калчев
- Олга Задгорска
- Геновева Димитрова
- Пламен Припърженски
- Герман Германов.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

3. В 3-дневен срок комисията да си избере ръководство, да подготви предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд град Добрич, съгласно Наредба № 27 на Министерство на правосъдието и да ги докладва на следващото редовно заседание на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола: /Т. Милева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К.Колева/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ
3.3.Предложение за сформиране на групи от общински съветници - допълнение към Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич.

С 0 гласа "за", 22 "против" и 13 "въздържали се" предложението за сформиране на групи от общински съветници не бе прието.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола: /Т. Милева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К.Колева/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ
3.4.Предложение за избор за зам.председател на Общински съвет град Добрич

С 1 глас "за", 16 "против" и 19 "въздържали се" предложението за избор на зам.председател на Общински съвет град Добрич не бе прието.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола:/Т. Милева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К.Колева/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
3.5.Отговор на питане от Ясен Пенчев - общински съветник - във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Машинно и ръчно метене, миене и зимна поддръжка на уличната мрежа на Община град Добрич

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 5 - 3.5


1. Да бъде изслушан управителя на "Чистота" ЕООД град Добрич за аргументите, с които е била оттеглена жалбата.
2. ПК "Законност, обществен ред и контрол" и ПК "Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост" да разгледат документацията, свързана с процедурата и излязат с конкретно становище относно законността.
3. Насрочва извънредно заседание на Общински съвет град Добрич на 4 декември 2003 година от 16.00 часа.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола: /Т. Милева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К.Колева/

Последна промяна: 16:37:52, 20 Юни 2013
Свали в pdf