Обща информация за ПИРО

A A A

 

Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

 

План за интегрирано развитие на Община  (ПИРО) град Добрич за периода 2021 – 2027 г.

 

ПИРО на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 г. определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети.

Прилагането на интегриран подход за планиране на регионалното и пространствено развитие на град Добрич дава отговор на набелязаните нужди и потенциал за развитие, изисква целите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината и отделните сектори на икономиката.

Основната цел на ПИРО е да определи общата рамка за развитие на Община град Добрич в икономически, социален, пространствен и тематичен аспект, с програмирани конкретни действия за устойчивото развитие на местно ниво, със засилен фокус на планираните интервенции и инвестиции чрез прилагането на интегриран териториален подход.

ПИРО е стратегически документ, разработен в съответствие с актуалната законодателна и стратегическа рамка за планиране на регионалното развитие, като отразява специфичните особености на региона и предлага обосновани решения за социалните, икономическите и  екологичните предизвикателства за постигане на устойчив растеж на град Добрич.     

При разработването на ПИРО на Община град Добрич за периода 2021-2027 г. се прилагат подходи, методи и принципи, които осигуряват съответствие на Плана с приложимите нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието на България, както и с целите на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г.

 

Принципи и подходи за разработване на ПИРО

Основополагащ принцип при разработването на ПИРО е прилагането на интегрираният териториален подход.

Този подход има за цел, в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови капацитети, да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми.

Интегрираният подход изисква споделен ангажимент за постигане на общи резултати, съвместна работа на екипи от различни организации и с различни профили, обединяване и насочване на бюджети от различни органи или институции за реализация на политиките и проектите.

Интегрираният подход в областта на градското развитие е задължително изискване за получаване на подкрепа чрез финансовите инструменти от Европейския съюз.

В най-широкото си приложение интегрираното планиране изисква участието на всички заинтересовани страни при вземане на инвестиционни решения, свързани с жилищата, инфраструктурата, образованието и здравеопазването на даден район, транспорт, икономически растеж и социално и културно благосъстояние.

 

Очаквани резултати

Като основен управленски инструмент за реализиране на политиките и целите на регионалното и пространствено планиране на общинско ниво, прилагането на ПИРО на Община Добрич 2021-2027 се очаква да допринесе за подобряване на икономическото, социалното и екологично състояние на град Добрич и на свързаните с него територии. Прилагането на ПИРО, основан на интегриран териториален подход, ще доведе до:

  • Подобряване на конкурентните предимства на град Добрич;
  • Създаване на устойчиви партньорства за реализирането на интегрирани териториални инвестиции;
  • Принос в осигуряване на териториалната свързаност, устойчивото развитие и намаляване/преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническа инфраструктура в рамките на Североизточен регион;
  • Намаляване/преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие;
  • Балансиран и устойчив растеж на местната икономика, съхраняване на околната среда и насърчаване на социалното развитие;
  • Подобряване качеството на живот, на общественото здраве, увеличаване на инвестициите, нови работни места и социално приобщаване;
  • Повишен капацитет и готовност за справяне с предизвикателствата, породени от измененията на климата.