Съобщения

A A A

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28 юли 2011 год. в заседателната зала на Община град Добрич се проведе Информационна среща на тема "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради". С презентацията може да се запознаете от тук.

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ


На 30 юни 2010 г. изтече срока за регистриране на сградите/входовете в режим на етажна собственост, предвиден по ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, обн. ДВ бр.15/23.02.2010г.
Приканваме Председателите на управителни съвети (Управителите) да внесат в Община град Добрич - Център за услуги и информация:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сградата/входа в режим на етажна собственост;
2. Копие от ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание на собствениците;
3. Копие от „КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" с попълнени данни за собственици и обитатели.
Бланки може да закупите в Община град Добрич, „Център за услуги и информация", работно място „Устройство на територията" или да изтеглите от Сайта на Община град Добрич - www.dobrich.bg.

За собствениците на сгради в режим на етажна собственост, които все още не са регистрирани, Община град Добрич започва процедура за организиране провеждането на общи събрания.
Собственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Във връзка с изискванията на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС), обн. ДВ бр.6/23.01.2009г., в сила от 01.05.2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г. и НАРЕДБА №3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ (НСППРСРЕС), обн. ДВ бр.50/03.07.2009г., в сила от 07.07.2009г., Ви съобщаваме, че на 30.06.2010г. изтича срока  за провеждане на общи събрания за избор на Управителен съвет (Управител) и Контролен съвет (Контрольор) или учредяване Сдружение на собствениците.

Председателят на управителния съвет (Управителят) е задължен в 14-дневен срок от избирането му да внесе ЗАЯВЛЕНИЕ в Община град Добрич - Център за услуги и информация (ЦУИ),  за РЕГИСТРАЦИЯ на сградата/входа в режим на етажна собственост.

Бланка може да получите в Община град Добрич, работно място „Устройство на територията" в отдел „Център за услуги и информация" или да изтеглите от рубрика "Актуална тема" подрубрика "Управление на етажната собственост".

Файлове: